Podmínky pro Windows Phone Preview for Developers

Tyto Podmínky pro Windows Phone Preview for Developers (Smlouva) platí mezi společností Microsoft Corporation (Microsoft) a vámi. Z vašeho použití kterékoli z Poskytovaných položek vyplývá vaše závazné přijetí všech podmínek této Smlouvy.

1. Upozornění

 1. Využití dat/mobilní operátor. Když budete používat Poskytované položky, může vám mobilní operátor účtovat poplatky za hlasové služby, přístup k internetu, datové přenosy a další služby podle tarifů datových služeb a dalších smluv, které máte s mobilním operátorem. Za tyto poplatky odpovídáte pouze vy. Váš mobilní operátor může mít také zvláštní podmínky, podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, kterým musíte vyhovět. Windows Phone může automaticky zjišťovat aktualizace. Aktualizace se na Windows Phone mohou automaticky instalovat prostřednictvím technologie Windows Phone Update v softwaru Windows Phone. Pokud váš Windows Phone má síťovou certifikaci, můžete řídit použití mobilních dat pomocí nastavení mobilních dat, které se nachází v obecných nastaveních telefonu.
 2. Nekomerční kvalita. Poskytované položky mohou být v předběžné verzi a nemusí být kompatibilní nebo funkční stejně jako komerční, prodejní nabídky. Poskytované položky nemusí fungovat správně a nemají představovat náhradu za primární telekomunikační prostředky.
 3. Klíč registru/sběr dat. Aplikace Windows Phone Preview for Developers nastaví na vašem Windows Phone klíč registru, aby mohla získávat aktualizace ve verzi Preview. Společnost Microsoft neshromažďuje prostřednictvím této aplikace informace o vašem Windows Phone.

2. Definice

 1. Termín „Poskytované položky“ označuje následující:
  1. Aplikace Windows Phone Preview for Developers a software a aktualizace pro Windows Phone poskytované vám v rámci této Smlouvy, včetně jakéhokoli Softwaru třetí strany (jak je definován níže)
  2. Předběžné verze služeb dostupné přes Windows Phone a další předběžné materiály poskytované společností Microsoft v souvislosti s Windows Phone
  3. Služby podpory (pokud existují)
 2. Termín Windows Phone označuje mobilní telefon nebo vývojářský hardware, na kterém se provozuje (i) software operačního systému Windows Phone včetně přidružených služeb poskytovaných společností Microsoft a (ii) jakýkoli Software třetí strany.

3. Udělení licencí

 1. Licence k Poskytovaným položkám. Společnost Microsoft vám uděluje neexkluzivní, bezplatnou, osobní, nepřenositelnou licenci k použití Poskytovaných položek výhradně k těmto účelům:
  1. Instalace na Windows Phone ve vašem vlastnictví, včetně všech aktualizací
  2. Posouzení a vyzkoušení Poskytovaných položek
  3. Návrh, vývoj a testování vašeho hardwaru, softwaru a/nebo nabídek služeb pouze ve spojení s Windows Phone
  4. Poskytnutí vašich názorů společnosti Microsoft
 2. Licenční omezení a vyhrazení práv. Tato smlouva vám uděluje licenci k použití Poskytovaných položek, jak je uvedeno v Oddílu 3(a). Společnost Microsoft nemá v úmyslu vám prodat nebo na vás jinak přenést Poskytované položky nebo jakákoli práva na duševní vlastnictví v Poskytovaných položkách. S výjimkou výslovných licenčních ustanovení v Oddílu 3(a) si společnost Microsoft a její poskytovatelé licencí ponechávají všechna svá práva, vlastnické nároky a zájmy týkající se Poskytovaných položek. Vám nejsou udělena žádná práva na duševní vlastnictví nebo licenční práva, ať už výslovně nebo odvozeně, nepřímo nebo jinak.
 3. Licenční omezení. S výjimkou výslovných ustanovení této Smlouvy nebo zákona nebudete (a nedovolíte to ani neudělíte oprávnění třetím stranám):
  1. Reprodukovat, měnit, překládat, rozšiřovat, dekompilovat, rozkládat, zpětně analyzovat Poskytované položky nebo z nich vytvářet odvozená díla.
  2. Prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jinak umísťovat Poskytované položky do libovolného komerčního kanálu.
  3. Sublicencovat Poskytované položky.
  4. Poskytovat či zpřístupňovat Poskytované položky (nebo umožnit jejich použití) jakékoli třetí straně, která není vaším zaměstnancem nebo dodavatelem, s výjimkou případu, kdy k tomu společnost Microsoft udělí písemné povolení a platí podmínky z Oddílu 7 této Smlouvy.
 4. Software třetí strany. Poskytované položky mohou obsahovat software třetí strany a jeho aktualizace (Software třetí strany). Vaše použití tohoto Softwaru třetí strany může být předmětem samostatných licenčních smluv obsahujících další podmínky (Licenční smlouvy k softwaru třetích stran). Souhlasíte s tím, že když budete používat Software třetí strany, budete kromě podmínek v této Smlouvě také dodržovat tyto Licenční smlouvy k softwaru třetích stran.
 5. Další podmínky. Můžete být vyzváni k přijetí dalších smluvních podmínek, kterými se budete řídit při instalaci a používání dalšího softwaru nebo služeb poskytovaných ve spojení s Windows Phone. Tyto smluvní podmínky jsou nezávislé na podmínkách této Smlouvy a nenahrazují je ani nemění.

4. Podpora

Poskytované položky se poskytují „takové, jaké jsou“ a společnost Microsoft k nim nemusí poskytovat služby podpory. Poskytované položky zahrnují software v předběžné verzi, který nemusí být kompatibilní nebo funkční stejně jako konečné, komerčně dostupné produkty. Software Windows Phone může být navržený tak, aby po určitém datu přestal fungovat. Společnost Microsoft neodpovídá za obnovení Windows Phone do funkčního stavu nebo za obnovení případně ztracených dat. Společnost Microsoft, její poskytovatelé licencí nebo dodavatelé nemusí komerčně zpřístupnit žádné Poskytované položky nabízené v předběžné verzi.

5. Váš názor

Pokud společnosti Microsoft pošlete svůj názor na Poskytované položky, dáváte tím společnosti Microsoft bezplatně právo (v rámci vámi vlastněných nebo řízených práv na duševní vlastnictví) zpracovávat, používat, upravovat, distribuovat nebo jinak komerčně využívat váš názor jako součást libovolné nabídky společnosti Microsoft. Neposkytnete názor, který by byl předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft licencovala svůj software nebo dokumentaci třetím stranám, když do nich váš názor zahrne.

6. Období platnosti a ukončení

 1. Období platnosti. Tato Smlouva platí, dokud nebude ukončena.
 2. Ukončení z praktických důvodů. Souhlasíte, že společnost Microsoft může tuto Smlouvu kdykoli bez upozornění okamžitě ukončit, z libovolného důvodu a bez odpovědnosti.
 3. Účinek ukončení. Při ukončení okamžitě vrátíte společnosti Microsoft na její žádost všechny Poskytované položky, které vám byly poskytnuty v rámce této Smlouvy. Pokud nebude společnost Microsoft požadovat něco jiného, můžete si ale ponechat software Windows Phone nainstalovaný na Windows Phone, jehož jste vlastníkem – pokud tento software používáte v souladu s podmínkami této Smlouvy.
 4. Platnost po ukončení. Oddíly 3(b) až (d), 5, 6, 7, 8 a 9 budou platit i po vypršení platnosti nebo ukončení této Smlouvy.

7. Prohlášení k zárukám

 1. Obecné. V maximálním rozsahu povoleném zákonem jsou Poskytované položky poskytovány „takové, jaké jsou“ a se všemi chybami. Veškerá rizika vyplývající z používání Poskytovaných položek nesete vy. Společnost Microsoft se za sebe, své poskytovatele licencí a dodavatele výslovně zříká, kromě případů zde uvedených, všech dalších výslovných, odvozených nebo ze zákona vyplývajících záruk. To zahrnuje záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnického nároku a neporušení práva. Společnost Microsoft, její poskytovatelé licencí a dodavatelé nezaručují, že Poskytované položky jsou bez chyb nebo že provoz zařízení Windows Phone bude bezpečný a bez přerušení.
 2. INSTALACE SOFTWARU WINDOWS PHONE NA ZAŘÍZENÍ WINDOWS PHONE, KTERÉ VLASTNÍTE.
  V DŮSLEDKU INSTALACE AKTUALIZACÍ SOFTWARU WINDOWS PHONE DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO PROGRAM, SE MŮŽE STÁT TOTO:
  1. PRO DANÝ TELEFON PRAVDĚPODOBNĚ PŘESTANE PLATIT JAKÁKOLI ZÁRUKA VÝROBCE OEM, ODM NEBO MOBILNÍHO OPERÁTORA.
  2. MŮŽETE ZPŮSOBIT NEOPRAVITELNÉ POŠKOZENÍ TELEFONU, VČETNĚ ZTRÁTY VŠECH DAT. DATY SE ROZUMÍ ZPRÁVY SMS, INFORMACE HER A APLIKACÍ A TAKÉ HUDBA, VIDEA, FOTOGRAFIE A E-MAILY. ZTRACENA MOHOU BÝT I DALŠÍ DATA, KTERÁ ZDE NEJSOU UVEDENÁ.
 3. SOUHLASÍTE, ŽE SE VZDÁVÁTE VEŠKERÉ PODPORY PRO VÁŠ WINDOWS PHONE OD JEHO VÝROBCE A OD MOBILNÍHO OPERÁTORA SÍTĚ, VE KTERÉ VÁŠ WINDOWS PHONE PRACUJE. SOUHLASÍTE, ŽE SE VZDÁVÁTE VŠECH PRÁV K VRÁCENÍ SVÉHO WINDOWS PHONE PŘÍSLUŠNÉMU VÝROBCI OEM, ODM NEBO MOBILNÍMU OPERÁTOROVI.

8. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD

Od společnosti Microsoft, jejích poskytovatelů licencí a dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5,00 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých, náhodných nebo trestních škod.

Toto omezení se vztahuje

 • na všechny záležitosti související s Poskytovanými položkami, se softwarem, službami a obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) a
 • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiných porušení práva v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se i na situace, kdy společnost Microsoft, její poskytovatelé licencí a dodavatelé věděli nebo měli vědět o možnosti vzniku těchto škod.

9. Různé

 1. Vztahy. Tato Smlouva nezakládá partnerství, společný podnik nebo vztah na základě zastoupení mezi stranami a neuděluje výsadu.
 2. Upozornění. Společnost Microsoft vás může upozorňovat elektronickou nebo fyzickou poštou na základě informací o kontaktech a místech uvedených na první straně této Smlouvy. Pokud se tyto informace změní, neprodleně to společnosti Microsoft písemnou formou oznamte.
 3. Jurisdikce a rozhodující právo. Tato Smlouva se řídí zákony státu Washington. Pokud existuje federální jurisdikce, strany souhlasí s výhradní jurisdikcí a místní příslušností k federálním soudům se sídlem v King County, Washington. Pokud ne, strany souhlasí s výhradní jurisdikcí a místní příslušností k vyšší soudní instanci v King County, Washington.
 4. Poplatky za právní zastoupení. Pokud se společnost Microsoft nebo vy necháte při vymáhání záležitostí z této Smlouvy právně zastupovat, bude vítězná strana oprávněna k náhradě svých přiměřených poplatků za právní zastoupení, nákladů a dalších výdajů, včetně nákladů a poplatků vzniklých při odvolání, platební neschopnosti nebo podobné akci.
 5. Postoupení smlouvy. Tuto Smlouvu nesmíte postoupit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft.
 6. Daně. Za všechny daně související s vaším přijetím nebo použitím Poskytovaných položek odpovídáte pouze vy.
 7. Vývozní omezení. Poskytované položky podléhají zákonům a předpisům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní a mezinárodní zákony a předpisy o vývozu, které se na Poskytované položky vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace najdete na webu http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Prominutí. Pokud se některá strana zpozdí nebo selže při naplňování nějakého práva nebo náhrady škod, neznamená to prominutí těchto nebo jakýchkoli jiných práv nebo náhrad škod.
 9. Oddělitelnost. Pokud jakýkoli soud nebo kompetentní soudní úřad zjistí, že některé ustanovení této smlouvy je protiprávní, neplatné nebo právně neúčinné, zůstávají zbývající ustanovení plně platná a účinná.
 10. Integrita a změny.
  1. Úplná smlouva. Tato Smlouva (včetně všech jejích exemplářů) je úplnou smlouvou mezi stranami ohledně jejího předmětu.
  2. Dodatek. Tuto Smlouvu lze změnit pouze dodatkem podepsaným oběma stranami.
Byla tato stránka užitečná?
Chcete nám říct ještě něco dalšího?
Děkujeme vám. Vašeho názoru si vážíme.
Sledujte nás Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line