LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Microsoft Enterprise Windows Driver Kit

 • Windows Software Development Kit pro Windows 10
 • Windows Driver Kit pro Windows 10
 • Visual C++ Build Tools 2015

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích poboček v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně případných médií, na nichž jste jej získali. Tyto podmínky se dále vztahují na všechny

 • aktualizace,
 • doplňky,
 • internetové služby a
 • služby podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, nepotvrzujte je a software nepoužívejte.
*******************************************************************
Pokud potvrdíte tyto licenční podmínky, máte níže uvedená stálá práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI
  1. Instalace a používání. Jeden uživatel může instalovat a používat libovolný počet kopií softwaru na vašich zařízeních k navrhování, vývoji a testování vašich programů. Dále můžete instalovat, používat a/nebo nasazovat pomocí systému správy sítě nebo jako součást bitové kopie plochy, libovolný počet kopií softwaru v počítačových zařízeních ve vaší interní podnikové síti k navrhování, vývoji a testování programů, které běží v operačním systému Microsoft. Každá kopie musí být úplná a obsahovat všechna upozornění na autorská práva a ochranné známky. Po koncových uživatelích musíte požadovat souhlas s podmínkami, které chrání software i tyto licenční podmínky.
  2. Přiložené programy společnosti Microsoft. Software obsahuje další programy Microsoft. Tyto licenční podmínky řídí vaše používání přiložených programů Microsoft.
  3. Nástroje. Software obsahuje některé komponenty, které jsou identifikovány v seznamu nástrojů nacházejícím se na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. V závislosti na konkrétní edici softwaru se počet souborů nástrojů obdržených se softwarem nemusí rovnat počtu nástrojů uvedených v seznamu nástrojů. S výjimkou jiných ustanovení na seznamu nástrojů pro konkrétní soubory můžete kopírovat a instalovat nástroje obdržené se softwarem na další počítače třetích stran. Tyto nástroje lze využívat pouze k ladění a nasazování programů a databází, které jste vyvinuli se softwarem. Všechny nástroje nainstalované do počítače třetí strany musíte smazat v termínu, který nastane dříve: (i) když dokončíte ladění nebo nasazování programů nebo (ii) třicet (30) dní po instalaci nástrojů do počítače. Občas můžeme na tento seznam přidávat další soubory.
  4. Seznam build serverů. Software obsahuje některé komponenty, které jsou identifikovány v seznamu build serverů nacházejícím se na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Kopie v něm uvedených souborů můžete instalovat do počítačů build výhradně pro účely kompilace, sestavení, ověřování a archivace programů. Tyto komponenty lze využít pouze za účelem vytvoření a konfigurace interních build systémů vaší společnosti pro podporu interních prostředí build. Tyto komponenty neposkytují externí distribuční práva na žádný ze softwarů ani neumožňují poskytovat prostředí build jako službu třetím stranám. Občas můžeme na tento seznam přidávat další soubory.
  5. Programy třetích stran. Software může zahrnovat kód třetí strany, který vám společnost Microsoft, ne třetí strana, licencuje v rámci této smlouvy. Upozornění, existují-li, na kód třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci a lze je najít v souboru credits.rtf nebo ThirdPartyNotices.txt přiloženému k softwaru.
 2. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A/NEBO PRÁVA POUŽÍVÁNÍ.
  1. Distribuovatelný kód. Software obsahuje kód, který máte oprávnění distribuovat ve vyvíjených programech, pokud dodržíte podmínky níže.
   1. Právo používání a distribuce. Kód a testové soubory uvedené níže představují „Distribuovatelný kód.“
    1. Soubory REDIST.TXT. Můžete kopírovat a distribuovat formu objektového kódu uvedenou v souborech REDIST.TXT a navíc všechny soubory uvedené v seznamu REDIST umístěném na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Distribuce třetí strany. Můžete povolit distributorům vašich programů kopírování a distribuci distribuovatelného kódu jako součásti těchto programů.
   2. Distribuční požadavky. U veškerého distribuovaného distribučního kódu musíte
    1. přidat do něj významnou hlavní funkci ve svých programech;
    2. u distribuovatelného kódu obsahujícího příponu názvu souboru .lib distribuovat pouze výsledky spuštění podobného distribuovatelného kódu pomocí sestavovacího programu s vaším programem;
    3. distribuovat distribuovatelný kód přiložený v instalačním programu pouze jako součást daného instalačního programu bez úprav;
    4. požadovat po distributorech a externích koncových uživatelích, aby souhlasili s podmínkami, které ho chrání, alespoň ve stejné míře jako tato smlouva;
    5. zobrazit platné upozornění na autorská práva ve vašich programech; a
    6. odškodnit, bránit a bránit společnost Microsoft před jakýmikoliv nároky, včetně poplatků za advokáty, související s distribucí nebo používáním vašich programů.
   3. Omezení distribuce. Nesmíte
    1. upravovat upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo patenty v distribuovatelném kódu;
    2. používat ochranné známky společnosti Microsoft v názvech svých programů nebo jiným způsobem, které naznačují, že vaše programy pochází od společnosti Microsoft nebo jsou společností podporovány;
    3. distribuovat distribuovatelný kód ke spouštění na jiné platformě než Windows;
    4. zahrnout distribuovatelný kód do škodlivých, zavádějících nebo nezákonných programů; nebo
    5. upravovat nebo distribuovat zdrojový kód libovolného distribuovatelného kódu způsobem, že se jeho libovolná část stane předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je taková, který vyžaduje, jako podmínku používání, úpravu nebo distribuci, kde
     1. kód je zveřejněn nebo distribuován ve formě zdrojového kódu; nebo
     2. ostatní mají právo ho upravovat.
   4. Distribuční práva pro funkce zpřístupněné se softwarem.
    1. Požadavky na aplikace pro Windows. Pokud zamýšlíte zpřístupnit váš program v obchodě Microsoft Store, musí program odpovídat certifikaci definované a popsané ve Smlouvě s vývojářem aplikací, která je momentálně dostupná na adrese: msdn.microsoft.com/cs-cz/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Mapy Bing. Software může obsahovat vlastnosti, které načítají obsah, například mapy, snímky a další data prostřednictvím programovacího rozhraní aplikace Mapy Bing (nebo značkového následníka) („API Mapy Bing“) pro vytvoření sestav zobrazujících data na mapách, leteckých a hybridních snímcích. Pokud jsou tyto funkce zahrnuty, můžete je používat k vytvoření a zobrazení dynamických nebo statických dokumentů pouze ve spojení s metodami a pomocí metod a prostředků přístupu integrovanému v softwaru. Nemůžete jiným způsobem kopírovat, ukládat, archivovat nebo vytvářet databázi informací o subjektu, včetně obchodních názvů, adres a geokódů dostupných pomocí API Mapy Bing. API Mapy Bing nemůžete používat k poskytování navádění/trasování založeném na snímačích ani nemůžete využívat údaje silničního provozu nebo API map z ptačího pohledu a na související obsah se také vztahují další podmínky a ujednání na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. Další mapovací rozhraní API. Software může obsahovat programovací rozhraní aplikace, která poskytují mapy a další související mapovací funkce a služby, které nejsou poskytovány službou Bing („Další mapovací rozhraní API“). Tato další mapovací API jsou předmětem dalších podmínek používání a mohou vyžadovat platbu poplatků společnosti Microsoft a/nebo poskytovatelům třetí strany na základě používání nebo hromadného používání takových dodatečných mapovacích API. Tyto podmínky používání budou k dispozici, když získáte libovolné nezbytné licenční klíče k používání takových dodatečných mapovacích API nebo když zkontrolujete či obdržíte dokumentaci související s používáním takových dodatečných mapovacích API.
 4. Nabízená oznámení. Službu nabízených oznámení Microsoft nelze použít k odesílání oznámení, která jsou klíčová nebo by jinak mohla ovlivnit záležitosti života a smrti, včetně, bez omezení, klíčových oznámení týkajících se lékařského zařízení nebo stavu. SPOLEČNOST MICROSOFT VÝSLOVNĚ DISTANCUJE OD JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NABÍZENÝCH OZNÁMENÍ MICROSOFT NEBO DORUČOVÁNÍ OZNÁMENÍ SLUŽBY NABÍZENÝCH OZNÁMENÍ MICROSOFT BUDE NEPŘERUŠENÉ, BEZCHYBNÉ NEBO BUDE JINÝM ZPŮSOBEM ZARUČOVAT KOMUNIKACI NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ČASU.
 5. Rozhraní API prostoru jmen řeči. Používání funkce rozpoznávání řeči prostřednictvím rozhraní API prostoru jmen řeči v programu vyžaduje podporu služby rozpoznávání řeči. Služba může vyžadovat síťovou konektivitu v okamžiku rozpoznání (např. při používání předdefinované gramatiky). Navíc služba může také shromažďovat data související s řečí za účelem poskytování a vylepšování služby. Data související s řečí mohou například zahrnovat informace související s gramatickou velikostí a řetězci frází v gramatice.

  Také aby mohl uživatel používat rozpoznávání řeči na telefonu, musí nejprve přijmout některé podmínky používání. Podmínky používání upozorní uživatele, že data související s jejich používáním služby rozpoznávání řeči budou shromažďována a používána k zajištění a vylepšení služby. Pokud uživatel nepřijme podmínky používání a aplikace provede pokus o rozpoznávání řeči, služba nebude fungovat a v aplikace se zobrazí chyba.
 6. Používání rozhraní API. Můžeme sledovat a shromažďovat data související s používáním rozhraní API programem za účelem poskytování, vylepšování a přizpůsobení produktů a služeb Microsoft. Informace o koncovém uživateli shromažďované pomocí sledování a shromažďování dat společností Microsoft souvisejících s používáním rozhraní API vaším programem je předmětem prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.
 7. Framework polohy. Software může obsahovat komponentu frameworku polohy, která umožňuje podporu služeb určování polohy v programech. Navíc k dalším omezením v této smlouvě musíte při používání komponenty frameworku polohy nebo zbylé části softwaru dodržovat všechny platní místní zákony a předpisy.
 8. Přístup k ID zařízení. Software může obsahovat komponentu, který umožňuje programům přístup k ID zařízení, které spouští program. Navíc k dalším omezením v této smlouvě musíte při používání komponenty přístupu k ID zařízení nebo zbylé části softwaru dodržovat všechny platní místní zákony a předpisy.
 9. Podpora technologie PlayReady. Software může obsahovat emulátor systému Windows, který obsahuje technologii přístupu k obsahu PlayReady společnosti Microsoft. Vlastníci obsahu využívají technologii přístupu k obsahu PlayReady společnosti Microsoft k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými zákony. Tento software využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady a/nebo obsahu chráněného technologií WMDRM. Společnost Microsoft se může rozhodnout odvolat schopnost softwaru spotřebovávat obsah chráněný technologií PlayReady z důvodů, mimo jiného, zahrnujících (i) případ narušení nebo potenciálního narušení technologie PlayReady, (ii) proaktivní robustní vylepšení a (iii) případ, kdy vlastníci obsahu vyžadují odvolání, protože software nedokáže správně vynucovat omezení využívání obsahu. Odvolání nesmí ovlivňovat nechráněný obsah nebo obsah chráněný dalšími technologiemi přístupu k obsahu. Vlastníci obsahu po vás mohou požadovat aktualizaci technologie PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci a nemusíte být schopni instalovat další aktualizace nebo vylepšení operačního systému.
 10. Programy pro správu balíčků. Software může obsahovat programy pro správu balíčků, například NuGet, které vám poskytují možnost stažení dalších softwarových balíčků společnosti Microsoft a třetích stran, které můžete používat se svojí aplikací. Tyto balíčky mají vlastní licence a nevztahuje se na ně tato smlouva. Společnost Microsoft nedistribuuje, nelicencuje ani neposkytuje žádné záruky pro libovolné balíčky třetích stran.
 11. Komponenty písem. Po spuštění softwaru můžete využívat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Do obsahu můžete vkládat pouze písma dle povolení omezení vkládání v písmech a dočasně je stahovat do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení jako pomoc při tisku obsahu.
 12. Poznámka o obrazové normě H.264/AVD a video normě VC-1. Tento software může obsahovat technologii dekódování H.264/MPEG-4 AVC a/nebo VD-1. Instituce MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto oznámení:
  • TENTO PRODUKT PODLÉHÁ LICENCI Z PORTFOLIA PATENTŮ NA VIZUÁLNÍ FORMÁTY AVC a VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI FORMÁTY („STANDARDY PRO VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ FORMÁTŮ AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÝCH UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY A/NEBO ZÍSKANÝCH OD POSKYTOVATELE VIDEOOBSAHU, KTERÝ MÁ K POSKYTNUTÍ TAKOVÉHOTO VIDEOOBSAHU LICENCI. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ NEPLATÍ PRO ŽÁDNÝ JINÝ PRODUKT, BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI JE TAKOVÝTO PRODUKT SPOJENÝ S TÍMTO SOFTWAREM V JEDNOM BALENÍ. PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ SE LICENCE NEUDĚLUJE A NENÍ S NÍM SPOJOVÁNA. DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD INSTITUCE MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.
  Pro vysvětlení, toto oznámení neomezuje ani nebrání v používání softwaru pro normální obchodní použití, které je osobní pro danou společnost a nezahrnuje (i) redistribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření obsahu pomocí technologií kompatibilních VIDEO STANDARDŮ pro distribuci třetím stranám.
 13. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje s tímto softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.
  1. Souhlas pro internetové služby. Software se připojuje k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb přes síť internet. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Společnost Microsoft nevyužívá informace k vaší identifikaci nebo kontaktování. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Používáním softwaru souhlasíte, že společnost Microsoft může shromažďovat a využívat vaše údaje v souladu s popisem v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
   1. Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například vaši internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft používá tyto informace ke zpřístupnění internetových služeb.
    • Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP). Tento software využívá funkci CEIP. Funkce CEIP automaticky odesílá společnosti Microsoft informace o vašem hardwaru a způsobu vašeho používání softwaru. Tyto informace však nepoužíváme k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. CEIP bude také pravidelně stahovat malý soubor do vašeho počítače. Tento soubor nám pomáhá shromažďovat informace o problémech, na které narazíte při používání softwaru. Pokud jsou dostupné, mohou být automaticky staženy i nové informace nápovědy týkající se chyb. Další informace o funkci CEIP a postupu jejího vypnutí najdete na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitální certifikáty. Software využívá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uživatelů internetu odesláním standardní šifrovací informace X.509. Také je lze použít k digitálnímu podepsání souborů a maker a ověření integrity a původu obsahu souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů pomocí sítě internet, je-li dostupná.
    • Zprávy o chybách. Tento software automaticky odesílá chybové zprávy společnosti Microsoft. Tyto zprávy obsahují informace o problémech, ke kterým v softwaru došlo. Někdy zprávy obsahují informace o dalších programech, které komunikují se softwarem. Zprávy mohou neúmyslně obsahovat osobní údaje. Například zpráva, která obsahuje snímek paměti počítače, může obsahovat vaše jméno. Může být také zahrnuta část dokumentu, na kterém jste pracovali. Společnost Microsoft nevyužívá tyto informace k tomu, aby vás identifikovala či kontaktovala. Další informace o zprávách o chybách najdete na webu http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Certifikační sada aplikací pro Windows. Aby zajistil, že máte poslední certifikační testy, tak tento software při spuštění pravidelně kontroluje soubor Windows Application Certification Kit na adrese download.microsft.com, zda není dostupná aktualizace. V případě nalezení aktualizace budete vyzváni a zobrazí se odkaz na webovou stránku, odkud můžete aktualizaci stáhnout. Sadu Windows Application Certification Kit můžete využívat výhradně k testování svých programů před jejich odesláním k potenciální certifikaci pro Microsoft Windows a pro zahrnutí do obchodu Microsoft Store. Obdržené výsledky slouží pouze pro informativní účely. Společnost Microsoft nemá žádné povinnosti (i) poskytnout vám certifikaci Windows pro vaše programy a/nebo (ii) zahrnout váš program do obchodu Microsoft Store.
     • Správa digitálních práv společnosti Microsoft pro funkci Silverlight .
      Pokud používáte funkci Silverlight pro přístup k obsahu, který byl chráněn správou digitálních práv společnosti Microsoft (DRM), tak abyste mohli přehrávat obsah, software může automaticky
      • požádat o práva na využívání média ze serveru práv na internetu a
      • stáhnout a nainstalovat dostupné aktualizace DRM.
      Další informace o této funkci, včetně pokynů pro vypnutí automatických aktualizací, najdete na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Funkce webového obsahu. Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat ho vám. Aby mohly poskytovat obsah, musí tyto funkce odeslat společnosti Microsoft typ operačního systému, název a verzi používaného softwaru, typ prohlížeče a kód jazyka zařízení, kam jste software nainstalovali. Příkladem těchto funkcí mohou být kliparty, šablony, online školení, online asistence, nápověda a Appshelp. Můžete se rozhodnout, že nebudete používat tyto funkce webového obsahu.
   2. Použití informací. Informace o počítači, zprávy o chybách a informace programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů můžeme použít ke zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je také sdílet s ostatními, například s dodavateli hardwaru a softwaru. Ti mohou tyto informace použít ke zlepšení kompatibility svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.
   3. Zneužívání internetových služeb. Tyto služby nemůžete využívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo narušit jejich používání dalšími osobami. Pomocí služeb se žádným způsobem nesmíte pokusit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.
 14. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  1. překračovat žádná technická omezení softwaru,
  2. provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  3. vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  4. zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
  5. pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,
  6. převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo
  7. užívat software pro komerční hostitelské služby.
 15. SOFTWARE .NET FRAMEWORK. Software obsahuje software Microsoft .NET Framework. Tento software je součástí systému Windows. Licenční podmínky pro systém Windows se vztahují i na používání softwaru .NET Framework.
 16. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalaci softwaru.
 17. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.
 18. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní a mezinárodní právní předpisy a předpisy na kontrolu vývozu, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
 19. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 20. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro dodatky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb podpory.
 21. ROZHODNÉ PRÁVO.
  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.
  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 22. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.
 23. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. Na software je poskytována licence „tak, jak je“. Rizika spojená s jeho používáním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva nebo statutární záruky, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.
  PRO AUSTRÁLII – Australské spotřebitelské právo vám garantuje zákonné záruky a žádná část těchto podmínek nemá za cíl tato práva měnit.
 24. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5,00 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.
  1. Toto omezení se vztahuje
   1. na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
   2. na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiných občanskoprávních deliktů v rozsahu povoleném rozhodným právem.
   Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Upozornění: Jelikož je tento software distribuován ve městě Quebec v Kanadě, tyto licenční podmínky jsou níže k dispozici ve francouzštině.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Byla tato stránka užitečná?
Chcete nám říct ještě něco dalšího?
Děkujeme vám. Vašeho názoru si vážíme.
Sledujte nás Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line