Όροι και προϋποθέσεις για το Windows Phone Preview for Developers

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις για το Windows Phone Preview for Developers (η "Σύμβαση"), αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Microsoft Corporation ("Microsoft") και εσάς. Η χρήση από μέρους σας των Παραδοτέων δηλώνει τη δεσμευτική συμφωνία σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

1. Επισημάνσεις

 1. Χρήση δεδομένων/Πάροχος κινητής τηλεφωνίας. Όταν χρησιμοποιείτε τα Παραδοτέα, ενδέχεται να επιβαρύνεστε με χρεώσεις από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, οι οποίες σχετίζονται με υπηρεσίες φωνής, πρόσβασης στο Internet, μεταφοράς δεδομένων και άλλες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος υπηρεσίας δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις έχετε συνάψει με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλες αυτές τις χρεώσεις. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε ενδέχεται επίσης να διαθέτει όρους και προϋποθέσεις, όρους χρήσης και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεστε. Το Windows Phone μπορεί επίσης να ελέγχει για ενημερώσεις οι οποίες ενδέχεται να εγκαθίστανται αυτόματα στο Windows Phone μέσω της τεχνολογίας Windows Phone Update στο λογισμικό Windows Phone. Εάν το Windows Phone σας διαθέτει πιστοποίηση δικτύου, μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται στις γενικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Μη εμπορική ποιότητα. Τα Παραδοτέα ενδέχεται να αποτελούν προέκδοση και να μην είναι συμβατά ή να μην λειτουργούν εξίσου καλά με μια εμπορική προσφορά λιανικής. Τα Παραδοτέα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν το κύριο μέσο τηλεπικοινωνιών σας.
 3. Κλειδί μητρώου/Συλλογή δεδομένων. Η εφαρμογή Windows Phone Preview for Developers θα ορίσει ένα κλειδί μητρώου στο Windows Phone σας προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα προεπισκόπησης των ενημερώσεων στην εφαρμογή. Η Microsoft δεν θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το Windows Phone σας μέσω της εφαρμογής.

2. Ορισμοί

 1. Με τον όρο “Παραδοτέα” εννοούνται τα εξής:
  1. η εφαρμογή Windows Phone Preview for Developers και το λογισμικό και τις ενημερώσεις του Windows Phone που παρέχονται σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν λογισμικού τρίτων (όπως ορίζεται παρακάτω)·
  2. οι υπηρεσίες προέκδοσης που διατίθενται μέσω του Windows Phone και άλλο υλικό προέκδοσης που ενδέχεται να παρέχει η Microsoft σε σχέση με το Windows Phone· και
  3. οι υπηρεσίες υποστήριξης, εάν υπάρχουν.
 2. Με τον όρο "Windows Phone(s)" εννοείται το κινητό τηλέφωνο ή το υλικό ανάπτυξης στο οποίο εκτελούνται (i) το λογισμικό λειτουργικού συστήματος Windows Phone, συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Microsoft και (ii) τυχόν λογισμικό τρίτων.

3. Παραχώρηση άδειας χρήσης

 1. Παραχώρηση άδειας χρήσης των Παραδοτέων. Η Microsoft σας παραχωρεί μια μη αποκλειστική, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Παραδοτέων, με αποκλειστικό σκοπό:
  1. την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, σε ένα Windows Phone του οποίου είστε κάτοχος·
  2. την αξιολόγηση και δοκιμή των Παραδοτέων·
  3. τη σχεδίαση, την ανάπτυξη ή τη δοκιμή του υλικού, του λογισμικού ή/και τυχόν προσφορών για προϊόντα της υπηρεσίας σε σχέση με το Windows Phone· και
  4. την παροχή σχολίων στη Microsoft.
 2. Περιορισμοί άδειας χρήσης και Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η παρούσα Σύμβαση σας παραχωρεί άδεια χρήσης των Παραδοτέων σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 3(α). Η Microsoft δεν σκοπεύει στην πώληση ή την με άλλο τρόπο μεταβίβαση των Παραδοτέων, ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Παραδοτέων, σε εσάς. Με την εξαίρεση της ρητής παραχώρησης άδειας χρήσης της Ενότητας 3(α), η Microsoft και οι παρέχοντες την άδεια χρήσης για λογαριασμό της διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντά τους όσον αφορά τα Παραδοτέα, και δεν παραχωρείται σε εσάς κανένα άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άδειας χρήσης, είτε πρόκειται για ρητό, σιωπηρό, κεκτημένο ή άλλο δικαίωμα.
 3. Περιορισμοί άδειας χρήσης. Με εξαίρεση των ρητών όρων της παρούσας Σύμβασης ή όσων επιτρέπονται από το νόμο, οι παρακάτω ενέργειες απαγορεύονται να γίνουν από εσάς και δεν έχετε το δικαίωμα να επιτρέψετε ή να εξουσιοδοτήσετε τρίτους να προβούν σε αυτές:
  1. αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, βελτίωση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση η δημιουργία παράγωγων έργων για τα Παραδοτέα·
  2. πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση ή τοποθέτηση με άλλον τρόπο των Παραδοτέων σε οποιοδήποτε εμπορικό κανάλι·
  3. παραχώρηση υπο-άδειας χρήσης των Παραδοτέων· ή
  4. παροχή, διάθεση ή παροχή άδειας για τη χρήση των Παραδοτέων από οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος δεν είναι υπάλληλος ή υπεργολάβος σας παρά μόνον κατόπιν γραπτής άδειας από τη Microsoft σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 7 της παρούσας Σύμβασης.
 4. Λογισμικό Τρίτων. Τα Παραδοτέα ενδέχεται να περιέχουν λογισμικό τρίτων και ενημερώσεις του, ("Λογισμικό Τρίτων"). Η χρήση από μέρους σας αυτού του Λογισμικού Τρίτων ενδέχεται να υπόκειται σε χωριστές συμβάσεις άδειας χρήσης με πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (“Άδειες Χρήσης Λογισμικού Τρίτων”). Επιπλέον των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, συμφωνείτε στην τήρηση αυτών των Αδειών Χρήσης Λογισμικού Τρίτων κατά τη χρήση του Λογισμικού Τρίτων.
 5. Πρόσθετοι όροι. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε πρόσθετους συμβατικούς όρους που διέπουν την από μέρους σας εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με το Windows Phone. Αυτοί οι συμβατικοί όροι είναι χωριστοί και δεν τροποποιούν ή αντικαθιστούν τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

4. Υποστήριξη

Τα Παραδοτέα παρέχονται “ως έχουν" και η Microsoft δεν παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για αυτά. Τα Παραδοτέα περιλαμβάνουν λογισμικό προέκδοσης το οποίο ενδέχεται να μην είναι συμβατό με ή να μην λειτουργεί τόσο καλά όσο τα τελικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο. Το λογισμικό Windows Phone ενδέχεται να έχει σχεδιαστεί ώστε η λειτουργία του να διακόπτεται μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για την επαναφορά του Windows Phone σε λειτουργική κατάσταση ή για την ανάκτηση τυχόν απολεσθέντων δεδομένων. Η Microsoft, οι παρέχοντες την άδεια χρήσης και οι προμηθευτές της δεν έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν στο εμπόριο οποιαδήποτε Παραδοτέα προέκδοσης.

5. Σχόλια

Εάν παρέχετε σχόλια σχετικά με τα Παραδοτέα στη Microsoft, παρέχετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, την μη αποκλειστική άδεια χρήσης στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε ή ελέγχετε, να δημιουργεί, να χρησιμοποιεί, να τροποποιεί, να διανέμει ή να διαθέτει με άλλον τρόπο εμπορικά τα σχόλια, ως μέρος οποιασδήποτε προσφοράς της Microsoft. Δεν επιτρέπεται η παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης η οποία απαιτεί από τη Microsoft την παραχώρηση άδειας χρήσης για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της σε τρίτους, επειδή η Microsoft περιλαμβάνει τα σχόλιά σας σε αυτά.

6. Διάρκεια και καταγγελία

 1. Διάρκεια. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την καταγγελία της.
 2. Αναιτιολόγητη καταγγελία. Συμφωνείτε ότι η Microsoft μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη.
 3. Συνέπειες καταγγελίας. Κατά την καταγγελία, και μετά από αίτημα της Microsoft, θα επιστρέψετε αμέσως στη Microsoft οποιαδήποτε Παραδοτέα που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Εκτός εάν ζητηθεί με άλλον τρόπο από τη Microsoft, μπορείτε ωστόσο να διατηρήσετε το λογισμικό Windows Phone εγκατεστημένο σε ένα Windows Phone που ανήκει σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε το λογισμικό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
 4. Διατήρηση ισχύος. Οι Ενότητες 3(β) έως (δ), 5, 6, 7, 8 και 9 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

7. Αποποίηση ευθυνών

 1. Γενικά. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει ο νόμος, τα Παραδοτέα παρέχονται σε εσάς “ως έχουν” με όλα τα τυχόν σφάλματά τους. Όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση των Παραδοτέων είναι δική σας ευθύνη. Με την εξαίρεση των όρων της παρούσας, η Microsoft, για λογαριασμό της ίδιας, των παρεχόντων της άδειας χρήσης και των προμηθευτών της, αποποιείται ρητά οποιεσδήποτε άλλες ευθύνες, ρητές, σιωπηρές ή θεσμικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη προσβολής δικαιωμάτων. Η Microsoft, οι παρέχοντες την άδεια χρήσης και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι τα Παραδοτέα είναι απαλλαγμένα από σφάλματα ή ότι η λειτουργία του Windows Phone θα είναι ασφαλής και απρόσκοπτη.
 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WINDOWS PHONE ΣΕ WINDOWS PHONE ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ.
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WINDOWS PHONE ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
  1. ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ OEM, ODM Ή ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
  2. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΔΩ.
 3. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ WINDOWS PHONE ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ WINDOWS PHONE ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ WINDOWS PHONE ΣΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ WINDOWS PHONE ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ OEM, ODM Ή ΠΑΡΟΧΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft, τους παρέχοντες την άδεια χρήσης και τους προμηθευτές της, αποζημίωση για άμεσες ζημιές έως το ποσό των πέντε δολαρίων ΗΠΑ (U.S. $5.00). Δεν δικαιούστε άλλη αποζημίωση για άλλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των αποθετικών, ειδικών ή έμμεσων ζημιών, ζημιών που αφορούν σε απώλεια κερδών ή διαφυγόντα κέρδη.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για:

 • οτιδήποτε σχετίζεται με τα Παραδοτέα, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet τρίτων· και
 • απαιτήσεις που εκπορεύονται από αθέτηση της σύμβασης, αθέτηση υπόσχεσης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, παράβαση όρων εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλες απαιτήσεις εξ αδικοπραξίας στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ισχύει επίσης ακόμη και αν η Microsoft, οι παρέχοντες την άδεια χρήσης ή οι προμηθευτές της γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν σχετικά με την πιθανότητα των ζημιών.

9. Διάφορα

 1. Σχέση. Η παρούσα Σύμβαση δεν δημιουργεί εταιρική σχέση, κοινοπραξία, αντιπροσωπεία ή σύμβαση παραχώρησης μεταξύ των μερών.
 2. Επισημάνσεις. Η Microsoft ενδέχεται να παρέχει ειδοποιήσεις σε εσάς μέσω ηλεκτρονικής ή φυσικής αλληλογραφίας με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας και τοποθεσιών που παρέχονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας Σύμβασης. Θα ειδοποιήσετε αμέσως γραπτώς τη Microsoft εάν υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες.
 3. Δικαιοδοσία και νομικό καθεστώς. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία, τα μέρη συναινούν ότι αποκλειστικά αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο είναι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Κομητείας Κινγκ, Ουάσινγκτον. Εάν δεν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία, τα μέρη συναινούν ότι αποκλειστικά αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Κινγκ, Ουάσινγκτον.
 4. Αμοιβές δικηγόρων. Εάν η Microsoft ή εσείς προσλάβετε δικηγόρους για την επιβολή οποιωνδήποτε όρων της παρούσας Σύμβασης, το μέρος που θα επικρατήσει δικαιούται να λάβει τις λογικές αμοιβές δικηγόρων, το κόστος και λοιπά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων του κόστους και των αμοιβών για έφεση, πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία.
 5. Εκχώρηση. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Microsoft.
 6. Φόροι. Έχετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους φόρους που σχετίζονται με τη λήψη ή τη χρήση από μέρους σας των Παραδοτέων.
 7. Περιορισμοί εξαγωγών. Τα Παραδοτέα υπόκεινται στους νόμους και κανονισμούς για τις εξαγωγές των ΗΠΑ. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για τα Παραδοτέα. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς προορισμών, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Παραίτηση. Η καθυστέρηση ή αποτυχία εξάσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποζημίωσης από οποιοδήποτε μέρος δεν αποτελεί παραίτηση από το συγκεκριμένο ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αποζημίωση.
 9. Μερική ακυρότητα. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια δικαιοδοσία αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι παράνομη, μη έγκυρη ή μη εκτελεστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
 10. Ενοποίηση και τροποποίηση.
  1. Πλήρης σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πειστηρίων) αποτελεί την πλήρη σύμβαση μεταξύ των μερών όσον αφορά το θέμα της.
  2. Τροποποίηση. Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με τροποποίηση υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη.
Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;
Έχετε άλλα σχόλια;
Ευχαριστούμε! Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας.
Ακολουθήστε μας Twitter Ιστολόγιο Facebook Twitter Ιστολόγιο Facebook WeChat line