תנאים והתניות עבור Windows Phone Preview for Developers

תנאים והתניות אלה עבור Windows Phone Preview for Developers (ה"הסכם"), מוסכמים בינך לבין Microsoft Corporation ("Microsoft"). השימוש שלך בכל אחד מהתוצרים יהווה את הסכמתך המחייבת לכל התנאים וההתניות של הסכם זה.

1. הודעות

 1. שימוש בנתונים/המפעיל הסלולארי. כאשר אתה משתמש בתוצרים, אתה עשוי לצבור חיובים אצל המפעיל הסלולארי שלך בגין קול, גישה לאינטרנט, העברת נתונים ושירותים אחרים בכפוף לתנאים של תוכנית שירות הנתונים ולכל הסכם אחר שיש לך עם המפעיל הסלולארי. אתה האחראי הבלעדי לכל החיובים האלה. ייתכן שגם למפעיל הסלולארי שלך יהיו תנאים והתניות, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות ספציפיים שיהיה עליך לציית להם. ה- Windows Phone עשוי גם לבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים, וייתכן שהעדכונים יותקנו באופן אוטומטי ב- Windows Phone באמצעות טכנולוגיית Windows Phone Update שבתוכנת ה- Windows Phone. אם ה- Windows Phone שלך מאושר לשימוש ברשת תוכל לשלוט בשימוש בנתונים סלולאריים מהגדרות הנתונים הסלולאריים הנמצאות בהגדרות הטלפון הכלליות.
 2. איכות לא מסחרית. התוצרים עשויים להיות בגירסת קדם-הפצה וייתכן שהם לא יתאימו או לא יפעלו כמו מוצר המיועד להפצה מסחרית או קמעונאית. ייתכן שהתוצרים לא יפעלו כהלכה והם אינם מיועדים להוות תחךיף לאמצעי התקשורת האלקטרונית העיקרי שלך.
 3. מפתח רישום/איסוף נתונים. אפליקציית Windows Phone Preview for Developers תגדיר מפתח רישום ב- Windows Phone שלך כדי להפוך את האפליקציה לזמינה לעדכוני Preview. Microsoft לא תאסוף מידע על ה- Windows Phone שלך באמצעות האפליקציה.

2. הגדרות

 1. ‎״תוצרים‎״ פירושם:
  1. אפליקציית Windows Phone Preview for Developers‚ תוכנת Windows Phone והעדכונים המסופקים לך במסגרת הסכם זה, לרבות כל תוכנה של ספק חיצוני (כמוגדר להלן);
  2. שירותי קדם-הפצה הזמינים דרך ה- Windows Phone וחומרי קדם-הפצה אחרים ש- Microsoft עשויה לספק בקשר ל- Windows Phone; וכן
  3. שירותי תמיכה, אם ישנם.
 2. ‎״Windows Phone (או מכשירי Windows Phone)‎״ פירושו טלפון נייד או חומרת פיתוח שפועלים בהם (i) תוכנת מערכת ההפעלה Windows Phone, לרבות שירותים קשורים המוצעים על-ידי Microsoft וכן (ii) כל תוכנה של ספק חיצוני.

3. הענקת רשיון

 1. רשיון לתוצרים. Microsoft מעניקה לך רשיון לא בלעדי, נטול תמלוגים, אישי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש בתוצרים אך ורק למטרות אלה:
  1. התקנה ב- Windows Phone שבבעלותך, לרבות עדכונים כלשהם;
  2. הערכה ובדיקה של התוצרים;
  3. עיצוב, פיתוח או בדיקה של החומרה, התוכנה ו/או מוצרים המוצעים כחלק מהשירות אך ורק בקשר ל- Windows Phone; וכן
  4. מתן משוב ל- Microsoft.
 2. הגבלות רשיון ושמירת זכויות. הסכם זה מעניק לך רשיון לשימוש בתוצרים כמתואר בסעיף 3(א). Microsoft אינה מתכוונת למכור או להעביר לך באופן אחר את התוצרים, או זכויות קניין רוחני כלשהן בתוצרים. למעט כפי שמוענק ברשיון בכפוף לסעיף 3(א), Microsoft ומעניקי הרשיון שלה שומרים לעצמם כל זכות, בעלות ועניין בתוצרים ובנוגע להם, ולא מוענקות לך כל זכויות קניין רוחני או זכויות רשיון אחרות, במפורש או במרומז, בהשתק או באופן אחר.
 3. הגבלות רשיון. למעט כפי שצוין במפורש בהסכם זה או כפי שמותר על-פי חוק, אתה מתחייב להימנע בעצמך מהפעולות הבאות, ולא להתיר או להרשות לצד שלישי כלשהו לבצע את הפעולות הבאות בתוצרים:
  1. לשכפל, לשנות, לתרגם, לשפר, להדר מאחור, לפרק, להנדס לאחור או ליצור יצירות נגזרות מהתוצרים;
  2. למכור, להשכיר, להחכיר או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוצרים;
  3. להעניק את התוצרים ברשיון משנה; או
  4. לספק, להפוך לזמינים או להתיר את השימוש בתוצרים על-ידי כל צד שלישי אחר שאינו עובד או קבלן שלך, אלא ברשות בכתב מאת Microsoft ובכפוך לתנאים בסעיף 7 של הסכם זה.
 4. תוכנה של ספק חיצוני. התוצרים עשויים להכיל תוכנות של ספקים חיצוניים ואת העדכונים שלהן, (‎״תוכנה של ספק חיצוני‎״). השימוש שלך בתוכנה כזו של ספק חיצוני עשוי להיות כפוף להסכמי רשיון נפרדים המכילים תנאים והתניות נוספים (‎״הסכמי רשיון תוכנה של ספק חיצוני‎״). בנוסף לתנאים ולהתניות שבהסכם זה, אתה מסכים לציית להסכמי רשיון תוכנה אלה של הספק החיצוני בעת שימוש בתוכנה של הספק החיצוני.
 5. תנאים נוספים. ייתכן שתתבקש לקבל תנאי חוזה נוספים שיכתיבו את ההתקנה ואת השימוש שלך בתוכנות או בשירותים אחרים המוצעים בקשר ל- Windows Phone. תנאי חוזה אלה יהוו חלק נפרד מתנאי הסכם זה ולא ישנו או יחליפו את התנאים שלו.

4. תמיכה

התוצרים מסופקים כפי שהם (‎״as is‎״) וייתכן ש- Microsoft לא תספק שירותי תמיכה עבורם. התוצרים כוללים תוכנות בגירסת קדם-הפצה שייתכן שלא יהיו תואמות למוצרים הסופיים שיהיו זמינים באופן מסחרי, והביצועים שלהם לא יהיו זהים. ייתכן שתוכנת Windows Phone תעוצב באופן שפעולתה תיפסק לאחר תאריך מסוים. Microsoft אינה אחראית לשחזור ה- Windows Phone למצב עבודה או לשחזור נתונים שאבדו. Microsoft, מעניקי הרשיון שלה או הספקים שלה אינם מחויבים להפוך תוצרים כלשהם בגירסת קדם-הפצה לזמינים באופן מסחרי.

5. משוב

אם תיתן ל- Microsoft משוב על התוצרים, אתה תיתן ל- Microsoft, ללא תשלום, את הרשיון הלא בלעדי, בכפוף לזכויות הקניין הרוחני שבבעלותך או בשליטתך, ליצור, להשתמש, לשנות, להפיץ ולעשות שימוש מסחרי אחר במשוב כחלק מכל דבר ש- Microsoft תציע. אתה מתחייב להימנע מלתת משוב הכפוף לרשיון שמחייב את Microsoft להעניק ברשיון את התוכנה או את התיעוד שלה לגורמים מצד שלישי מאחר ש- Microsoft כוללת בהם את המשוב שלך.

6. תקופת ההסכם וסיום ההסכם

 1. התקופה. הסכם זה יהיה בתוקף עד לסיומו.
 2. סיום מטעמי נוחות. אתה מסכים לכך ש- Microsoft רשאית לסיים באופן מיידי את ההסכם הזה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה וללא חבות.
 3. השפעת הסיום. עם הסיום, ולבקשת Microsoft, אתה תחזיר ל- Microsoft באופן מיידי כל תוצר שסופק לך במסגרת הסכם זה. עם זאת, למעט אם התבקשת אחרת על-ידי Microsoft, תוכל להשאיר את תוכנת Windows Phone מותקנת במכשיר Windows Phone שבבעלותך כל עוד תשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה.
 4. תוקף נצחי. סעיפים 3(ב) עד (ד), 5, 6, 7, 8 ו- 9 ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר תפוגת התוקף או הסיום של הסכם זה.

7. הגבלת אחריות

 1. כללי. במידה המרבית המותרת על-פי חוק, התוצרים מסופקים לך כפי שהם (‎״as is‎״) ועם כל הליקויים. אתה נוטל על עצמך את הסיכון המלא הכרוך בשימוש בתוצרים. למעט כפי שצוין כאן, Microsoft, מטעמה, מטעם מעניקי הרשיון ומטעם הספקים שלה, מסירה במפורש כל אחריות אחרת, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית. זאת לרבות אחריות לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה. Microsoft, מעניקי הרשיון והספקים שלה אינם ערבים לכך שהתוצרים חפים משגיאות או שהפעלת ה- Windows Phone תהיה מאובטחת ונטולת תקלות.
 2. התקנת תוכנת Windows Phone ב- Windows Phone שבבעלותך.
  בעת התקנת עדכוני תוכנה של Windows Phone הזמינים במסגרת תוכנית זו, ייתכנו המצבים הבאים:
  1. אתה עשוי לבטל את התוקף של כ�� אחריות שניתן להחיל של יצרן הציוד המקורי, של יצרן העיצוב המקורי או של המפעיל הסלולארי בנוגע לטלפון זה.
  2. אתה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לטלפון, לרבות אובדן של כל הנתונים. הנתונים כוללים הודעות SMS, מידע של משחקים ומידע של אפליקציות, וכן מוסיקה, סרטי וידאו, תמונות ודואר אלקטרוני. ייתכן אובדן של נתונים נוספים שלא פורטו כאן.
 3. אתה מסכים לוותר על כל תמיכה עבור ה- Windows Phone מיצרן ה- Windows Phone ומהמפעיל הסלולארי של הרשת שבה פועל ה- Windows Phone. אתה מסכים לוותר על כל זכות להחזרת ה- Windows Phone שלך ליצרן הציוד המקורי, ליצרן העיצוב המקורי או למפעיל הסלולארי הרלוונטיים.

8. הגבלה והחרגה של סעדים ופיצויי נזיקין

תוכל לקבל מ- Microsoft, ממעניקי הרשיון ומהספקים שלה פיצוי רק בגין נזקים ישירים עד לסכום של U.S. $5.00. לא תוכל לקבל פיצוי בגין נזקים אחרים, לרבות נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים, מקריים או עונשיים.

מגבלה זו חלה על

 • כל הקשור לתוצרים, לשירותים או לתוכן (לרבות קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי; וכן
 • טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, כל אחת במידה המותרת על-פי החוק החל.

הגבלה זו חלה גם אם Microsoft, מעניקי הרשיון או הספקים שלה ידעו, או היו אמורים לדעת, על האפשרות של התרחשות נזקים כאלה.

9. שונות

 1. מערכת היחסים. הסכם זה אינו יוצר מערכת יחסים של שותפות, של יוזמה משותפת או של סוכנות בין הצדדים ואף אינו מעניק זיכיון.
 2. הודעות. Microsoft עשויה למסור לך הודעות בדואר אלקטרוני או פיזי בהתבסס על הפרטים ליצירת קשר או על המיקומים שציינת בעמוד הראשון של הסכם זה. אתה תודיע ל- Microsoft מייד בכתב אם יהיו שינויים במידע זה.
 3. סמכות השיפוט והחוק החל. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת וושינגטון. אם קיימת סמכות שיפוט פדרלית, הצדדים מסכימים לסמכות שיפוט ומקום שיפוט בלעדיים בבתי המשפט הפדרליים במחוז קינג שבמדינת וושינגטון. אחרת, הצדדים מסכימים לסמכות שיפוט ומקום שיפוט בלעדיים בבית המשפט העליון של מחוז קינג שבמדינת וושינגטון.
 4. שכר טירחת עורכי דין. אם Microsoft או אתה תשכרו עורכי דין לאכיפת הוראה כלשהי מהסכם זה, הצד הרלוונטי יהיה זכאי לפיצוי על שכר טירחה, על עלויות ועל הוצאות אחרות במידה סבירה, לרבות העלויות והתשלומים שנצברו בגין ערעור או פשיטת רגל או פעולה דומה.
 5. העברה. אינך רשאי להעביר הסכם זה ללא הסכמה בכתב מראש מ- Microsoft.
 6. מסים. אתה אחראי באופן בלעדי לכל המסים הקשורים לקבלת התוצרים או לשימוש שלך בהם.
 7. הגבלות ייצוא. התוצרים כפופים לחוקי ולתקנות הייצוא של ארצות הברית. עליך לציית לכל חוקי ותקנות הייצוא המקומיים והבין-לאומיים החלים על התוצרים. חוקים אלה כוללים הגבלות בנוגע ליעדים, למשתמשי קצה ולשימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, ראה http://www.microsoft.com/exporting.
 8. כתב ויתור. עיכוב או הימנעות של אחד מהצדדים מלממש זכות או סעד כלשהם לא יביאו לוויתור על זכות או סעד כאלה ואחרים.
 9. הפרדה. אם בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט מתאימה יקבע שהוראה כלשהי מהוראות הסכם זה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות יישארו במלוא תוקפן והשפעתן.
 10. שילוב ושינוי.
  1. הסכם שלם. הסכם זה (לרבות כל מצג) הוא ההסכם השלם בין הצדדים בנוגע לנידון בו.
  2. תיקון. הסכם זה ניתן לשינוי רק על-ידי תיקון בחתימת שני הצדדים.
האם דף זה היה שימושי?
משוב נוסף?
תודה לך! אנו מודים לך על המשוב שסיפקת.
עקוב אחרינו Twitter בלוג Facebook Twitter בלוג Facebook WeChat שורה