A Windows Phone Developer Preview szerződési feltételei

A Windows Phone Preview for Developers jelen szerződési feltételei (a „Szerződés”) a Microsoft Corporation („Microsoft”) és Ön között megkötött szerződést alkotnak. Bármelyik Leszállítandó tételnek az Ön általi használatával Ön kötelező érvénnyel elfogadja a jelen Szerződés minden feltételét.

1. Figyelmeztetések

 1. Adatforgalom/mobilszolgáltató: A Szállítandó tételek használata során mobilszolgáltatójánál díjai halmozódhatnak fel a beszéd- és adatforgalom, az internetelérés, illetve egyéb szolgáltatások miatt, a mobiltelefonos díjcsomagjának és a mobilszolgáltatóval fennálló esetleges egyéb szerződéseinek megfelelően. Az ilyen díjak kiegyenlítéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. A mobilszolgáltatónak is lehetnek saját szerződési és használati feltételei, valamint adatvédelmi szabályzata, Ön ezeket is köteles betartani. A Windows Phone szoftver is automatikusan megkeresheti a frissítéseket, és a frissítések automatikusan települhetnek a Windows Phone-telefonra a Windows Phone szoftverben foglalt Windows Phone Update technológia útján. Ha Windows Phone-telefonja rendelkezik hálózati tanúsítással, akkor szabályozhatja a mobiltelefon adatforgalmát a telefon általános beállításai között megtalálható mobil adatátviteli beállításokkal.
 2. Nem kereskedelmi minőség: A Szállítandó tételek kiadás előtti változatok lehetnek, és nem feltétlenül kompatibilisek a végleges, forgalomba hozott termékekkel, illetve nem működnek ugyanolyan jól. A Szállítandó tételek nem feltétlenül működnek helyesen, és nem alkalmasak elsődleges távközlési eszközének kiváltására.
 3. Beállításkulcs/adatgyűjtés: A Windows Phone Preview for Developers alkalmazás egy beállításkulcsot ír a Windows Phone-telefonra, hogy lehetővé tegye az alkalmazás számára a frissítések előzetes megtekintését. A Microsoft nem gyűjt információkat a Windows Phone-telefonról az alkalmazás segítségével.

2. Definíciók

 1. A „Szállítandó tételek” fogalmán a következők értendők:
  1. a jelen Szerződés értelmében Önnek biztosított Windows Phone Preview for Developers alkalmazás és a Windows Phone szoftver és frissítése, beleértve a Harmadik felek esetleges szoftvereit (az alábbi definíciónak megfelelően);
  2. a Windows Phone rendszeren elérhető előzetes verziójú szolgáltatások és a Microsoft által a Windows Phone rendszerrel kapcsolatban esetleg biztosított egyéb előzetes anyagok; és
  3. az esetleges Támogatási szolgáltatások.
 2. A „Windows Phone” utalhat olyan mobiltelefonra vagy fejlesztői hardverre, amelyen a (i) Windows Phone operációsrendszer-szoftver fut, beleértve az ehhez kapcsolódóan a Microsoft által kínált szolgáltatásokat és (ii) a Harmadik felek esetleges szoftvereit.

3. A licenc megadása

 1. A Szállítandó tételekre szóló licenc: A Microsoft nem kizárólagos, jogdíjmentes, személyre szóló, át nem ruházható licencet ad Önnek arra, hogy a Szállítandó tételeket csakis a következő célokra használja:
  1. telepítés egy az Ön tulajdonában lévő Windows Phone-telefonra, az esetleges frissítésekre is kiterjedően;
  2. a Szállítandó tételek kiértékelése és tesztelése;
  3. hardver-, szoftver- vagy szolgáltatástermékének vagy -termékeinek kizárólag a Windows Phone rendszerrel kapcsolatos tervezése, fejlesztése és tesztelése; továbbá
  4. visszajelzés küldése a Microsoft részére.
 2. A licenc korlátozásai és a jogok fenntartása: A jelen Szerződés licenccel ruházza fel Önt a Szállítandó tételeknek a 3(a) szakasz rendelkezéseinek megfelelő használatára. A Microsoftnak nem áll szándékában, hogy az Ön részére eladja vagy más módon Önre átruházza a Szállítandó tételeket vagy a Szállítandó tételekben foglalt szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. A 3(a) szakaszban kifejezetten megadott engedélyeken túlmenően a Microsoft és licencbe adói maguknak tartják fenn a Szállítandó tételekkel kapcsolatos minden jogukat, jogcímüket és érdekeltségüket, és semmilyen más szellemi tulajdonhoz fűződő jogot vagy licencjogot nem adnak meg Önnek, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, sem a korábban tett ígéretek beváltására való kötelezettség útján, sem más módon.
 3. A licenc korlátozásai: A jelen Szerződésben kifejezetten megfogalmazott, illetve a jogszabályok által megengedett mértéken túlmenően Ön nem jogosult a következőkre, sem harmadik feleknek az ezekre való feljogosítására vagy meghatalmazására:
  1. a Szállítandó tételek reprodukálása, módosítása, lefordítása, továbbfejlesztése, visszafordítása, összetevőkre bontása, visszafejtése, illetve rajtuk alapuló munkák készítése;
  2. a Szállítandó tételek értékesítése, kölcsönzése, bérbe adása vagy bármilyen más módon történő forgalmazása;
  3. a Szállítandó tételek allicencbe adása; illetve
  4. a szállítandó tételek biztosítása, elérhetővé tétele vagy használatuk engedélyezése olyan harmadik fél számára, amely nem az Ön alkalmazottja vagy alvállalkozója, kivéve ha ehhez a Microsoft az írásos engedélyét adta, illetve ha teljesülnek a jelen Szerződés 7. szakaszának rendelkezései.
 4. Harmadik felek szoftverei: A Szállítandó tételek harmadik felek szoftvereit és frissítéseiket is tartalmazhatják („Harmadik felek szoftverei”). Az ilyen Harmadik felektől származó szoftvereknek az Ön által való használatára külön licencszerződések vonatkozhatnak, amelyek további feltételeket tartalmazhatnak („Harmadik felek szoftvereinek licencszerződései”). Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés feltételein túImenően betartja a Harmadik felek szoftvereinek licencfeltételeit is, amikor a Harmadik felek szoftvereit használja.
 5. További feltételek Felkérést kaphat további, a Windows Phone rendszerrel kapcsolatban kínált szoftverek vagy szolgáltatások telepítését és használatát szabályzó szerződési feltételek elfogadására. Az ilyen szerződési feltételek függetlenek a jelen Szerződéstől, ezért nem módosítják és nem váltják fel a feltételeit.

4. Támogatás

A Szállítandó tételeket „önmagukban” biztosítjuk, a Microsoft nem feltétlenül nyújt hozzájuk támogatási szolgáltatásokat. A Szállítandó tételek között előzetes verziójú szoftverek is lehetnek, amelyek esetleg nem kompatibilisek a végleges, kereskedelmi forgalomba hozott szoftverekkel, és nem működnek ugyanolyan jól. A Windows Phone szoftver kialakítása lehet olyan, hogy a szoftver egy bizonyos dátumot követően működésképtelenné váljon. A Microsoftnak nem feladata, hogy helyreállítsa a Windows Phone-telefon működőképes állapotát, sem az, hogy visszaállítsa az esetleg elveszett adatokat. A Microsoft, licencbe adói és beszállítói nem kötelesek semmilyen kiadás előtti Szállítandó tételt kereskedelmi forgalomba hozni.

5. Visszajelzés

Amennyiben visszajelzést küld a Microsoftnak a Szállítandó tételekről, azzal az Ön rendelkezési körébe tartozó szellemi tulajdonjogokból fakadóan díjmentesen nem kizárólagos jogot ad a Microsoftnak arra, hogy a visszajelzést bármelyik Microsoft-termék részeként felhasználja, módosítsa, terjessze vagy más módon haszonszerzési céllal felhasználja. Ön nem adhat olyan, licenc hatálya alá eső visszajelzést, amelynek következtében a Microsoftnak azért kellene licencbe adnia a szoftverét vagy dokumentációját harmadik félnek, mert a Microsoft felhasználja benne az Öntől kapott visszajelzést.

6. Érvényesség és felmondás

 1. Érvényesség: A jelen Szerződés a felmondásáig érvényben marad.
 2. Indoklás nélküli felmondás: Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból és felelősségvállalás nélkül felmondhatja a jelen Szerződést.
 3. A felmondás hatálya: A felmondás alkalmával, valamint a Microsoft kérésére Ön köteles haladéktalanul visszajuttatni a Microsoftnak minden, a jelen Szerződés értelmében biztosított Szállítandó tételt. Mindazonáltal, amennyiben a Microsoft ezzel ellentétes kérést nem fogalmaz meg, megtarthatja az Ön tulajdonában lévő Windows Phone-telefonra telepített Windows Phone szoftvert, azzal a feltétellel, hogy a szoftvert a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használja.
 4. Érvényben maradás: A jelen szerződés 3(b)–(d), 5., 6., 7., 8. és 9. szakasza a jelen Szerződés lejáratát vagy felmondását követően is érvényben marad.

7. Felelősségelhárítás

 1. Általános: A Szállítandó tételeket – a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben – „önmagukban”, minden hibájukkal együtt biztosítjuk. A Szállítandó tételek használatával járó teljes kockázatot Ön viseli. A jelen Szerződésben megadottakon túlmenően a Microsoft önmaga, licencbe adói és beszállítói nevében kifejezetten kizár minden egyéb kifejezett vagy hallgatólagos, illetve jogszabályban megkövetelt jótállást. Ebbe beleértendő a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a mások jogainak tiszteletben tartására vonatkozó garancia is. A Microsoft, licencbe adói és beszállítói nem szavatolják, hogy a Szállítandó tételek hibamentesek, sem azt, hogy a Windows Phone-telefonok működése biztonságos és megszakításoktól mentes lesz.
 2. A WINDOWS PHONE SZOFTVER TELEPÍTÉSE EGY AZ ÖN TULAJDONÁBAN LÉVŐ TELEFONRA:
  A JELEN PROGRAM KERETÉBEN ELÉRHETŐ WINDOWS PHONE-SZOFTVERFRISSÍTÉSEK TELEPÍTÉSE A KÖVETKEZŐKKEL JÁRHAT:
  1. ÖN NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL ELVESZÍT MINDEN, AZ ADOTT TELEFONRA VONATKOZÓ HARDVERGYÁRTÓI, ESZKÖZGYÁRTÓI VAGY MOBILSZOLGÁLTATÓI JÓTÁLLÁST.
  2. JAVÍTHATATLAN KÁRT TEHET A TELEFONJÁBAN, AZ ADATOK TELJES ELVESZTÉSÉT IS BELEÉRTVE. AZ ADATOKBA BELEÉRTENDŐK AZ SMS ÜZENETEK, A JÁTÉKOK ADATAI, AZ ALKALMAZÁSOK ADATAI, VALAMINT A ZENESZÁMOK, A VIDEOFELVÉTELEK, A FÉNYKÉPEK ÉS AZ E-MAILEK IS. A FELSOROLÁSBAN NEM SZEREPLŐ EGYÉB ADATOK IS ELVESZHETNEK.
 3. ÖN KIJELENTI, HOGY LEMOND MINDEN OLYAN, A WINDOWS PHONE-TELEFONJÁHOZ JÁRÓ TÁMOGATÁSRÓL, AMELYET A WINDOWS PHONE-TELEFON GYÁRTÓJA VAGY ANNAK A HÁLÓZATNAK A SZOLGÁLTATÓJA BIZTOSÍT, AMELYEN A WINDOS PHONE-TELEFON MŰKÖDIK. KIJELENTI TOVÁBBÁ, HOGY LEMOND A WINDOWS PHONE-TELEFONNAK A HARDVERGYÁRTÓ, ESZKÖZGYÁRTÓ VAGY MOBILTELEFON-SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAADÁSÁRA VALÓ ESETLEGES JOGAIRÓL.

8. KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

A Microsofttól, licencbe adóitól és beszállítóitól Ön kizárólag legfeljebb 5 amerikai dollár mértékű közvetlen kártérítésre jogosult. Más kártérítésre nem jogosult, beleértve a következményként keletkező, elmaradt haszonból eredő, közvetett, véletlen vagy büntetésből fakadó károk megtérítését is.

A jelen korlátozás a következőkre érvényes:

 • mindenre, ami a Szállítandó tételekkel, illetve harmadik felek webhelyén elérhető szolgáltatásokkal vagy tartalommal (a programkódot is beleértve) kapcsolatos; valamint
 • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más vétséggel kapcsolatos keresetre külön-külön a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

Ez még abban az esetben is érvényes, ha a Microsoft, licencbe adói vagy beszállítói tudtak vagy tudniuk kellett volna a károk bekövetkezésének lehetőségéről.

9. Egyéb rendelkezések

 1. A felek közötti jogviszony: A jelen Szerződés nem létesít partnerségi, vegyesvállalati vagy ügynöki jogviszonyt a felek között, és franchise használatára sem jogosít fel.
 2. A másik fél értesítése: A Microsoft elektronikus vagy postai úton is eljuttathatja Önnek az értesítéseit, a jelen Szerződés első lapján megadott kapcsolattartó(k) és hely(ek) adatai alapján. Amennyiben valamilyen változás áll be ezekben az információkban, Ön köteles haladéktalanul és írásban tájékoztatni erről a Microsoftot.
 3. Illetékesség és irányadó jogrendszer: A jelen Szerződés az Egyesült Államok Washington államának jogszabályai szerint értelmezendő. Amennyiben szövetségi illetékesség áll fenn, a felek kikötik Washington állam King megyéje szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességét és helyszínét. Ellenkező esetre a felek kikötik Washington állam King megyéje Legfelső Bíróságának kizárólagos illetékességét és helyszínét.
 4. Jogi költségek: Amennyiben Ön vagy a Microsoft ügyvédet bíz meg a jelen Szerződés rendelkezéseinek érvényre juttatásával, a nyertes fél jogosult indokolható ügyvédi díjainak, költségeinek és más kiadásainak megtéríttetésére, beleértve a fellebbezéssel, csődhelyzettel vagy más hasonló jogi aktussal kapcsolatos költségeket és díjakat is.
 5. Engedményezés: Ön a Microsoft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti a jelen Szerződést.
 6. Adók: Ön viseli a kizárólagos felelősséget minden olyan adóért, amely a Szállítandó tételek átvételével vagy használatával kapcsolatos.
 7. Exportkorlátozások: A Szállítandó tételekre az Egyesült Államok exportálási törvényei és más jogszabályai vonatkoznak. Ön köteles betartani minden hazai és nemzetközi törvényi előírást és más jogszabályt, amely a Szállítandó tételekre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásokat is. További tudnivalók: http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Lemondás: Amennyiben valamelyik fél késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja bármely jogát, az nem eredményezi az arról vagy bármelyik más jogáról vagy jogorvoslati lehetőségéről való lemondását.
 9. A rendelkezések szétválaszthatósága: Amennyiben egy illetékes joghatóság bírósága úgy dönt, hogy a jelen Szerződés valamelyik rendelkezése jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy betartathatatlan, a többi rendelkezés megőrzi teljes érvényességét és hatályát.
 10. A Szerződés egysége és módosítása:
  1. A Szerződés kizárólagossága: A jelen szerződés (az esetleges mellékleteit is beleértve) alkotja a teljes szerződést a felek között az adott tárgyban.
  2. Módosítás: A jelen Szerződés kizárólag mindkét fél által aláírva, írásban módosítható.
Hasznos volt ez az oldal?
Van további visszajelzése?
Köszönjük. Nagyra értékeljük visszajelzését.
Kövessen minket Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line