Vilkår og betingelser for Windows Phone-forhåndsvisning for utviklere

Disse vilkårene og betingelsene for Windows Phone-forhåndsvisning for utviklere ("avtalen"), er mellom Microsoft Corporation ("Microsoft") og deg. Din bruk av noen av leveringene innebærer bindende godkjenning av alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

1. Merknader

 1. Databruk/mobiloperatør. Når du bruker leveringene, kan det påløpe avgifter til mobiloperatøren når det gjelder tale, Internett-tilgang, dataoverføring og andre tjenester i henhold til vilkårene i dataserviceplanen og andre avtaler du har med mobiloperatøren. Du er ene og alene ansvarlig for alle disse avgiftene. Mobiloperatøren kan også ha bestemte vilkår og betingelser, vilkår for bruk og personvernpolicyer du må overholde. Windows Phone kan også automatisk se etter oppdateringer, og oppdateringer blir kanskje installert automatisk på Windows Phone med Windows Phone Update-teknologien i Windows Phone-programvaren. Hvis Windows Phone er nettverkssertifisert, kan du kontrollere bruken av mobildata i mobildatainnstillingene under de generelle telefoninnstillingene.
 2. Ikke-kommersiell kvalitet. Leveringene kan være forhåndsversjoner, og de er kanskje ikke kompatible eller fungerer like godt som en kommersiell detaljistversjon. Leveringene fungerer kanskje ikke riktig, og de er ikke ment som en erstatning for hovedmåten å telekommunisere på.
 3. Registernøkkel/datainnsamling. Appen for Windows Phone-forhåndsvisning for utviklere angir en registernøkkel på Windows Phone, som du kan bruke til å aktivere appen for å forhåndsvise oppdateringer. Microsoft samler ikke inn informasjon om Windows Phone via appen.

2. Definisjoner

 1. "Leveringer" betyr følgende:
  1. Appen for Windows Phone-forhåndsvisning for utviklere og Windows Phone-programvare og -oppdateringer som formidles i denne avtalen, inkludert eventuell tredjepartsprogramvare (som definert nedenfor);
  2. Forhåndsversjoner som er tilgjengelige via Windows Phone og andre forhåndsversjoner som Microsoft kan levere i forbindelse med Windows Phone; og
  3. Eventuelle støttetjenester.
 2. "Windows Phone(s)" betyr at en mobiltelefon eller utviklingsmaskinvare kjører (i) Windows Phone-operativsystemprogramvare, inkludert tilknyttede tjenester som tilbys av Microsoft og (ii) tredjepartsprogramvare.

3. Tildeling av lisens

 1. Lisensen til leveringer. Microsoft gir deg en ikke-eksklusiv, royaltyfri, personlig og ikke-overførbar lisens for å bruke leveringene utelukkende til:
  1. Installasjon på en Windows Phone du eier, inkludert eventuelle oppdateringer;
  2. Evaluering og testing av leveringene;
  3. Utforming, utvikling og testing av maskinvare, programvare og/eller tjenesteprodukttilbud utelukkende i forbindelse med Windows Phone; og
  4. Tilbakemelding til Microsoft.
 2. Lisensbegrensninger og forbehold med hensyn til rettigheter. Denne avtalen gir deg en lisens for å bruke leveringene som er oppgitt i delen 3 (a). Microsoft har ikke tenkt å selge eller på annen måte overføre leveringene eller eventuelle immaterielle rettigheter i leveringene, til deg. Bortsett fra det som er uttrykkelig lisensiert under delen 3 (a), beholder Microsoft og dets lisensgivere alle rettigheter, titler og interesser i og til leveringene, og ingen andre immaterielle rettigheter eller lisensrettigheter som gis til deg, enten uttrykkelig eller ved implikasjon, avskjæring eller på annen måte.
 3. Lisensbegrensninger. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, eller i den grad som tillates av loven, kan du ikke tillate eller autorisere tredjeparter til å:
  1. Gjenskape, endre, oversette, forbedre, dekompilere, demontere, ta fra hverandre programkode eller opprette avledede verk av leveringene;
  2. Selge, leie ut, lease eller ellers plassere leveringene i en hvilken som helst handelskanal;
  3. Viderelisensiere leveringene; eller
  4. Formidle, gjøre tilgjengelig for eller tillate bruken av leveringene av tredjeparter som ikke er dine ansatte eller en kontraktør, bortsett fra med skriftlig tillatelse fra Microsoft og underlagt vilkårene i del 7 av denne avtalen.
 4. Tredjepartsprogramvare. Leveringene kan inneholde tredjepartsprogramvare og oppdateringene, ("tredjepartsprogramvare"). Din bruk av denne tredjepartsprogramvaren kan være underlagt egne lisensavtaler som inneholder ytterligere vilkår og betingelser ("lisensavtaler for tredjepartsprogramvare"). I tillegg til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, godtar du å overholde disse lisensavtalene for tredjepartsprogramvare når du bruker tredjepartsprogramvaren.
 5. Tilleggsvilkår. Du kan bli bedt om å godta flere kontraktsvilkår som styrer installasjon og bruk av annen programvare eller andre tjenester som tilbys i forbindelse med Windows Phone. Disse kontraktsvilkårene er atskilt fra og endrer eller erstatter ikke vilkårene i denne avtalen.

4. Kundestøtte

Leveringene leveres "som de er", og det er ikke sikkert Microsoft gir kundestøtte for dem. Leveringene inkluderer forhåndsversjoner av programvare som kanskje ikke er kompatibel med eller som fungerer like bra som kommersielle sluttprodukter. Windows Phone-programvaren kan være utformet til å stoppe å fungere etter en bestemt dato. Microsoft er ikke ansvarlig for å gjenopprette Windows Phone til en fungerende tilstand eller for å gjenopprette tapte data. Microsoft, deres lisensgivere eller leverandører er ikke forpliktet til å gjøre forhåndsversjoner leveringer kommersielt tilgjengelige.

5. Tilbakemelding

Hvis du gir Microsoft tilbakemeldinger om leveringer, gir du Microsoft ikke-eksklusiv lisens kostnadsfritt under dine eide eller kontrollerte immaterielle rettigheter, til å gjøre, bruke, endre, distribuere og ellers kommersialisere tilbakemeldingen som en del av et hvilken som helst Microsoft-tilbud. Du kan ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensierer programvaren eller dokumentasjonen til tredjeparter fordi Microsoft inkluderer tilbakemeldingen i dem.

6. Gyldighetsperiode og avslutning

 1. Gyldighetsperiode. Denne avtalen er gjeldende inntil den avsluttes.
 2. Avslutning for enkelhets skyld. Du samtykker i at Microsoft kan avslutte denne avtalen når som helst uten varsel, av hvilken som helst grunn og uten forpliktelser.
 3. Effekten av avslutning. Ved avslutning, og når Microsoft ber om det, returnerer du umiddelbart eventuelle leveringer som er formidlet i henhold til denne avtalen, til Microsoft. Med mindre noe annet er angitt av Microsoft, kan du imidlertid beholde Windows Phone-programvaren som er installert på en Windows Phone du eier, så lenge du bruker programvare i henhold til vilkårene i denne avtalen.
 4. Fortsatt gyldighet. Inndelingene 3(b) til og med (d), 5, 6, 7, 8 og 9 skal fortsette å gjelde etter utløp eller avslutning av denne avtalen.

7. Garantifraskrivelse

 1. Generelt. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, leveres leveringene deg "som de er" og med alle feil. Du bærer all risiko ved å bruke leveringene. Unntatt slik det er angitt her, fraskriver Microsoft, på vegne av seg selv, sine lisensgivere og sine leverandører, seg uttrykkelig alle andre uttrykte, underforståtte eller lovpålagte garantier. Dette inkluderer garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål, tittel og krenkelse av tredjeparts rettigheter. Microsoft, dets lisensgivere og dets leverandører, garanterer ikke at leveringene er feilfrie eller at bruken av Windows Phone er sikker eller uavbrutt.
 2. INSTALLERE WINDOWS PHONE-PROGRAMVAREN PÅ EN WINDOWS PHONE SOM DU EIER.
  VED INSTALLASJON AV WINDOWS PHONE-PROGRAMVAREOPPDATERINGER SOM ER TILGJENGELIGE VIA DETTE PROGRAMMET, KAN FØLGENDE OPPSTÅ:
  1. DU VIL SANNSYNLIGVIS UGYLDIGGJØRE GJELDENDE OEM, ODM ELLER MOBILOPERATØRGARANTI FOR DEN TELEFONEN.
  2. DET KAN FØRE TIL UOPPRETTELIG SKADE PÅ TELEFONEN, INKLUDERT TAP AV ALLE DATA. DATAENE INKLUDERER SMS-MELDINGER, SPILLINFORMASJON OG PROGRAMINFORMASJON, OG I TILLEGG MUSIKK, VIDEOER, BILDER OG E-POST. FLERE DATA SOM IKKE ER OPPFØRT HER, KAN OGSÅ GÅ TAPT.
 3. DU GODTAR Å GI AVKALL PÅ EVENTUELL STØTTE FOR WINDOWS PHONE FRA PRODUSENTEN AV WINDOWS PHONE OG MOBILOPERATØREN FOR NETTVERKET SOM WINDOWS PHONE FUNGERER PÅ. DU GODTAR Å GI AVKALL PÅ RETTEN TIL Å RETURNERE WINDOWS PHONE TIL DIN GJELDENDE OEM, ODM ELLER MOBILOPERATØR.

8. BEGRENSNING OG UTELUKKELSE AV BEFØYELSER OG SKADER

Du kan få erstatning fra Microsoft, dets lisensgivere og dets leverandører, bare for direkte skader på opptil USD 5,00. Du får ikke erstatning for andre skader, inkludert følgeskader, tapt inntekt, særlige skader, indirekte, tilfeldige eller straffende skader.

Denne begrensningen gjelder

 • alt som er knyttet til leveringene, tjenester eller innholdet (inkludert koden) på tredjepartens nettsteder; og
 • krav om brudd på kontrakten, brudd på garantier eller betingelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt, så langt gjeldende lover tillater det.

Den gjelder også selv om Microsoft, dets lisensgivere eller dets leverandører, visste eller burde ha visst om muligheten for skadene.

9. Diverse

 1. Relasjon. Denne avtalen oppretter ikke et partnerskap, fellesforetak eller byrårelasjon mellom partene, eller formidler en franchise.
 2. Merknader. Microsoft kan sende meldinger til deg enten via e-post eller fysisk post basert på kontaktopplysningene og stedsinformasjonen som finnes på den første siden i denne avtalen. Du må omgående varsle Microsoft skriftlig hvis det har oppstått endringer i denne informasjonen.
 3. Jurisdiksjon og gjeldende lov. Lovene i delstaten Washington styrer denne avtalen. Hvis det finnes føderal jurisdiksjon, er partene underlagt eksklusiv jurisdiksjon i de føderale domstolene i King County, Washington. Hvis ikke, er partene underlagt eksklusiv jurisdiksjon i overretten i King County, Washington.
 4. Advokathonorarer. Hvis Microsoft eller du bruker advokater til å håndheve noe i denne avtalen, har den gjeldende parten rett til erstatning for rimelige advokatutgifter, kostnader og andre utgifter, inkludert kostnader og avgifter som påløper ved anke eller ved konkurs eller lignende.
 5. Overdragelse. Du kan ikke overdra denne avtalen uten Microsofts skriftlige samtykke.
 6. Avgifter. Du er ene og alene ansvarlig for alle avgifter som er knyttet til mottak eller bruk av leveringene.
 7. Eksportbegrensninger. Leveringene er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må følge alle eksportlover og -bestemmelser for innenlands- og utenlandseksport som gjelder for leveringene. Disse lovene omfatter begrensninger på destinasjoner, sluttbrukere og bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Avkall. En parts forsinkede eller manglende krav om rettigheter eller kompensasjon, vil ikke føre til et avkall på dette eller et avkall på andre rettigheter eller kompensasjoner.
 9. Delvis ugyldighet. Hvis en kompetent domstol finner at noen bestemmelser i denne avtalen er illegale, ugyldige eller urettskraftige, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha full gyldighet.
 10. Integrering og endring.
  1. Hele avtalen. Denne avtalen (inkludert eventuelle utstillinger) utgjør hele avtalen mellom partene som dette emnet angår.
  2. Tillegg. Denne avtalen kan bare endres ved en endring som er signert av begge parter.
Var denne siden nyttig?
Har du flere tilbakemeldinger?
Takk! Vi setter pris på at du gir oss tilbakemelding.