Gebruiksvoorwaarden voor Windows Phone Preview for Developers

Deze Gebruiksvoorwaarden voor Windows Phone Preview for Developers (de "Overeenkomst") zijn tussen Microsoft Corporation ("Microsoft") en u. Uw gebruik van de Deliverables betekent uw bindende aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden van deze Overeenkomst.

1. Kennisgevingen

 1. Dataverbruik/mobiele provider. Bij gebruik van de Deliverables kunt u te maken krijgen met kosten van uw mobiele provider met betrekking tot spraak, internettoegang, gegevensoverdracht en andere services op basis van de voorwaarden van uw abonnement en alle andere overeenkomsten die u met uw mobiele provider hebt afgesloten. U bent volledig verantwoordelijk voor al deze kosten. Uw mobiele provider kan ook specifieke voorwaarden en bepalingen, gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid hanteren waaraan u moet voldoen. De Windows Phone kan ook automatisch controleren op updates en updates kunnen via de Windows Phone Update-technologie in de Windows Phone-software automatisch op de Windows Phone worden geïnstalleerd. Als uw Windows Phone netwerk-gecertificeerd is, kunt u het gebruik van mobiele data controleren in de mobiele data-instellingen in de algemene telefooninstellingen.
 2. Niet-commerciële kwaliteit. De Deliverables kunnen een voorlopige versie zijn en zijn mogelijk niet compatibel of werken niet zo goed als een commercieel winkelaanbod. De Deliverables werken mogelijk niet correct en zijn niet bedoeld als vervanging van uw primaire telecommunicatiemiddelen.
 3. Registersleutel/gegevensverzameling. De app Windows Phone Preview for Developers installeert een registersleutel op uw Windows Phone zodat de app updates vooraf kan bekijken. Microsoft verzamelt via de app geen informatie over uw Windows Phone.

2. Definities

 1. "Deliverables" betekent het volgende:
  1. De app Windows Phone Preview for Developers en de Windows Phone-software en -updates die op basis van deze overeenkomst aan u worden geleverd, met inbegrip van Software van derden (zoals hieronder beschreven);
  2. Voorlopige versies van services die via de Windows Phone beschikbaar zijn en andere voorlopige versies van materialen die Microsoft in verband met de Windows Phone kan leveren; en
  3. Ondersteuningsservices, indien van toepassing.
 2. "Windows Phone(s)" betekent een mobiele telefoon of ontwikkelingshardware met (i) software van het Windows Phone-besturingssysteem, inclusief bijbehorende services van Microsoft en (ii) Software van derden.

3. Licentieverlening

 1. Licentie voor Deliverables. Microsoft verleent u een niet-exclusieve, royaltyvrije, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Deliverables uitsluitend te gebruiken voor:
  1. De installatie op een Windows Phone waarvan u de eigenaar bent, inclusief eventuele updates;
  2. Het evalueren en testen van de Deliverables;
  3. Het ontwerpen, ontwikkelen of testen van het productaanbod van hardware, software en/of services uitsluitend in verband met de Windows Phone; en
  4. Het leveren van feedback aan Microsoft.
 2. Licentiebeperkingen en voorbehoud van rechten. Deze Overeenkomst verleent u een gebruikerslicentie voor de Deliverables zoals voorzien in Sectie 3(a). Microsoft is niet van plan de Deliverables, of enige intellectuele-eigendomsrechten in de Deliverables, aan u te verkopen of anderszins over te dragen. Behoudens zoals uitdrukkelijk in deze licentie wordt vermeld onder Sectie 3(a), behouden Microsoft en zijn licentiegevers al hun rechten, eigendommen en belangen in en op de Deliverables, en worden u geen andere intellectuele eigendomsrechten of licentierechten toegekend, uitdrukkelijk of impliciet, door uitsluiting of anderszins.
 3. Licentiebeperkingen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst of toegestaan volgens de wetgeving, hebt u geen toestemming, en mag u derden niet toestaan of machtigen om:
  1. de Deliverables te reproduceren, wijzigen, vertalen, verbeteren, decompileren, disassembleren, aan reverse-engineering te onderwerpen, of afgeleide werken te maken;
  2. de Deliverables te verkopen, verhuren, in lease te geven of ze anderszins te distribueren via een verkoopkanaal;
  3. de Deliverables in sublicentie te verstrekken; of
  4. de Deliverables aan te bieden aan, beschikbaar te maken voor, of het gebruik ervan toe te staan voor derden die niet uw werknemer of een contractant zijn, behalve met schriftelijke toestemming van Microsoft en onder de voorwaarden van Sectie 7 van deze Overeenkomst.
 4. Software van derden. In de Deliverables kunnen software en bijbehorende updates van een derde zijn opgenomen, ("Software van derden"). Uw gebruik van deze Software van derden kan zijn onderworpen aan afzonderlijke licentieovereenkomsten met aanvullende voorwaarden en condities ("Licentieovereenkomsten voor Software van derden"). In aanvulling op de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst gaat u ermee akkoord te voldoen aan deze Licentieovereenkomsten voor Software van derden wanneer u de Software van derden gebruikt.
 5. Aanvullende voorwaarden. Het kan zijn dat u aanvullende contractvoorwaarden moet accepteren die de installatie en het gebruik van andere aangeboden software of services in verband met Windows Phone regelen. Deze contractvoorwaarden staan los van, en wijzigen of vervangen de voorwaarden van deze overeenkomst niet.

4. Ondersteuning

De Deliverables worden "als dusdanig" geleverd en Microsoft biedt hier geen ondersteuningsservices voor aan. De Deliverables bevatten voorlopige versies van software die wellicht niet compatibel zijn met of niet even goed presteren als definitieve, commercieel beschikbare producten. Het kan zijn dat de Windows Phone-software zodanig is ontworpen dat deze na een bepaalde datum niet meer werkt. Microsoft is niet verantwoordelijk voor het herstellen van de Windows Phone zodat deze weer werkt, of voor het herstellen van verloren gegevens. Microsoft, zijn licentiegevers of zijn leveranciers hoeven geen voorlopige versies van Deliverables op de markt te brengen.

5. Feedback

Als u Microsoft feedback geeft over de Deliverables, verleent u Microsoft, kosteloos, de niet-exclusieve licentie in uw eigendom of beheerde intellectuele eigendomsrechten, om de feedback te maken, te gebruiken, te wijzigen, te distribueren of te commercialiseren op welke wijze dan ook, als onderdeel van enig aanbod van Microsoft. U geeft geen feedback die is onderworpen aan een licentie die van Microsoft vereist dat deze zijn software of documentatie in licentie geeft aan derden omdat Microsoft uw feedback opneemt in zijn software of documentatie.

6. Looptijd en beëindiging.

 1. Looptijd. Deze overeenkomst is effectief tot deze wordt beëindigd.
 2. Beëindiging voor gemak. U gaat ermee akkoord dat Microsoft deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid kan beëindigen.
 3. Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging, en op verzoek van Microsoft, dient u in het kader van deze overeenkomst alle Deliverables onmiddellijk terug te zenden naar Microsoft. Tenzij anderszins is aangevraagd door Microsoft, mag u echter de Windows Phone-software geïnstalleerd laten op een Windows Phone in uw eigendom voor zo lang als u de software volgens de voorwaarden van deze overeenkomst gebruikt.
 4. Overleving. Artikelen 3(b) tot en met (d), 5, 6, 7, 8 en 9 blijven van kracht nadat deze overeenkomst is verlopen of beëindigd.

7. Beperking van garanties

 1. Algemeen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet worden de Deliverables "als dusdanig" en met alle fouten aan u geleverd. Het gebruik van de Deliverables is op eigen risico. Behalve zoals hierin voorzien, wijst Microsoft, namens zichzelf, zijn licentiegevers en zijn leveranciers, uitdrukkelijk alle andere uitdrukkelijke, stilzwijgende of wettelijke garanties van de hand. Dit omvat de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk. Microsoft, zijn licentiegevers en zijn leveranciers garanderen niet dat de Deliverables foutloos zijn of dat de werking van de Windows Phones veilig of ononderbroken zal zijn.
 2. WINDOWS PHONE SOFTWARE INSTALLEREN OP EEN WINDOWS PHONE IN UW EIGENDOM.
  BIJ HET INSTALLEREN VAN UPDATES VAN DE WINDOWS PHONE SOFTWARE DIE VIA DIT PROGRAMMA BESCHIKBAAR VOOR U ZIJN, KAN HET VOLGENDE GEBEUREN:
  1. WAARSCHIJNLIJK VERVALT ELKE TOEPASSELIJKE GARANTIE VAN OEM, ODM OF MOBIELE PROVIDER VOOR DIE TELEFOON.
  2. U KUNT ONHERSTELBARE SCHADE TOEBRENGEN AAN UW TELEFOON, WAARONDER VERLIES VAN ALLE GEGEVENS. GEGEVENS OMVATTEN SMS-BERICHTEN, GAMEGEGEVENS EN TOEPASSINGSINFORMATIE, ALSMEDE MUZIEK, VIDEO'S, FOTO'S EN E-MAIL. ANDERE GEGEVENS DIE HIER NIET WORDEN GENOEMD, KUNNEN OOK VERLOREN GAAN.
 3. U STEMT ERMEE IN AFSTAND TE DOEN VAN ONDERSTEUNING VOOR UW WINDOWS PHONE VAN DE FABRIKANT VAN UW WINDOWS PHONE EN MOBIELE PROVIDER VAN HET NETWERK WAAR UW WINDOWS PHONE OP WERKT. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM UW WINDOWS PHONE TE RETOURNEREN NAAR DE TOEPASSELIJKE OEM, ODM OF MOBIELE PROVIDER.

8. BEPERKING EN UITSLUITING VAN RECHTSMIDDELEN EN SCHADE

U kunt bij Microsoft, zijn licentiegevers en zijn leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf Amerikaanse dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

Deze beperking geldt voor

 • alles met betrekking tot de Deliverables, services of inhoud (inclusief code) van internetsites van derden; en
 • vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft, zijn licentiegevers en zijn leveranciers op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade.

9. Diversen

 1. Relatie. Met deze overeenkomst wordt geen partnership, joint venture, of agentschap aangegaan tussen de partijen, noch wordt een franchise verleend.
 2. Mededelingen U stemt ermee in dat Microsoft u per e-mail of fysieke post kennisgevingen toestuurt aan het contact en op het adres dat u hebt opgegeven op de eerste pagina van deze overeenkomst. U stelt Microsoft onverwijld schriftelijk in kennis als er wijzigingen zijn in deze informatie.
 3. Rechtsgebied en toepasselijk recht. Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van de staat Washington. Als er federale bevoegdheid bestaat, gaan de partijen akkoord met exclusieve jurisdictie en locatie aan de federale rechtbanken van King County, Washington. Zo niet, gaan de partijen akkoord met exclusieve jurisdictie en locatie aan het Hooggerechtshof van King County, Washington.
 4. Advocatenhonoraria. Indien Microsoft of u advocaten in dienst neemt om rechten af te dwingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze overeenkomst, is de prevalerende partij gerechtigd om de acceptabele advocatenhonoraria, kosten en overige onkosten te verhalen, met inbegrip van de kosten en vergoedingen die zijn ontstaan tijdens een beroep of in een faillissement of een dergelijke procedure.
 5. Toewijzing. U mag deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft toewijzen.
 6. Belastingen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met de ontvangst of het gebruik van de Deliverables.
 7. Exportbeperkingen. De Deliverables vallen onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet zich houden aan alle exportwetten en voorschriften van de Verenigde Staten en andere landen die gelden voor de Deliverables. Deze wetten omvatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie voor aanvullende informatie http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Vrijwaring. Een vertraging bij de uitoefening of het uitblijven van de uitoefening van een van de rechten van een partij zal niet gelden als een verklaring van afstand of vrijgave van dat recht.
 9. Scheidbaarheid. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 10. Integratie en aanpassing.
  1. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst (met inbegrip van eventuele bewijsstukken) is de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.
  2. Wijziging. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd als de wijziging door beide partijen is ondertekend.
Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.