MICROSOFT SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

Microsoft Enterprise Windows Driver Kit

 • Windows Software Developer Kit voor Windows 10
 • Windows Driver Kit voor Windows 10
 • Visual C++ Build Tools 2015

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of gebaseerd op waar je woont, een van haar partners) en jij. Lees deze door. Ze zijn van toepassing op de hierboven genoemde software, wat de media omvat waarop je het hebt ontvangen, indien die aanwezig is. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Microsoft-

 • updates,
 • aanvullingen,
 • internetservices en
 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij andere voorwaarden gepaard gaan met die items. Als dat het geval is, zijn die voorwaarden van toepassing.

Door het gebruik van de software ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je hier niet akkoord mee gaat, moet je de software niet gebruiken.
*******************************************************************
Als je deze licentievoorwaarden naleeft, heb je de onderstaande eeuwigdurende rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.
  1. Installatie en gebruik. Een gebruiker mag enig aantal kopieën van de software installeren en gebruiken op je apparaten voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van je programma’s. Je kunt verder enig aantal kopieën van de software op computers binnen je interne bedrijfsnetwerk installeren, gebruiken en/of implementeren via een netwerkbeheersysteem of als onderdeel van een bureaubladafbeelding, voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van je programma’s die worden uitgevoerd op een Microsoft-besturingssysteem. Elke kopie moet volledig zijn, inclusief alle copyright- en handelsmerkverklaringen. Je moet van eindgebruikers vereisen dat zij akkoord gaan met de voorwaarden die de software beschermen en deze licentievoorwaarden.
  2. Inbegrepen Microsoft-programma’s. De software bevat andere Microsoft-programma’s. Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van inbegrepen Microsoft-programma’s.
  3. Hulpprogramma's. De software bevat bepaalde componenten die worden geïdentificeerd in de lijst met hulpprogramma’s op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. Afhankelijk van de specifieke versie van de software, kan het aantal hulpprogrammabestanden dat je ontvangt bij de software, niet gelijk zijn aan het aantal hulpprogramma’s dat wordt vermeld in de lijst met hulpprogramma’s. Behalve als anderszins voorzien in de lijst met hulpprogramma’s voor specifieke bestanden, mag je de hulpprogramma’s die je ontvangt bij de software, kopiëren naar en installeren op computers van derden. Deze hulpprogramma’s mogen alleen worden gebruikt voor het opsporen van fouten in en het implementeren van je programma’s en databases die je hebt ontwikkeld met de software. Je moet alle hulpprogramma’s die zijn geïnstalleerd op een computer van derden, verwijderen binnen de eerste datum van (i) wanneer je klaar bent met het opsporen van fouten in of het implementeren van je programma’s; of (ii) dertig (30) dagen na installatie van de hulpprogramma’s op die computer. Wij kunnen van tijd tot tijd aanvullende bestanden toevoegen aan deze lijst.
  4. Build Server-lijst. De software bevat bepaalde componenten die worden geïdentificeerd in de Build Server-lijst op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Je kunt kopieën installeren van de bestanden die hierin worden vermeld, op je build-computers, enkel met als doel om je programma’s te compileren, bouwen, verifiëren en archiveren. Deze componenten mogen alleen worden gebruikt voor het maken en configureren van interne build-systemen van je organisatie voor het ondersteunen van je interne build-omgeving. Deze componenten bieden geen externe distributierechten voor enige van de software en stellen je niet in staat om een build-omgeving te beiden als service aan derden. Wij kunnen van tijd tot tijd aanvullende bestanden toevoegen aan deze lijst.
  5. Programma’s van derden. De software kan code van derden bevatten die Microsoft, en niet de derde, je onder deze overeenkomst in licentie geeft. Kennisgevingen, indien aanwezig, voor de code van derden zijn alleen voor jouw informatie opgenomen en kan men vinden in het bestand credits.rtf of ThirdPartyNotices.txt dat is verbonden aan de software.
 2. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.
  1. Te distribueren code. De software bevat code die je mag distribueren in programma’s die je ontwikkelt als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden.
   1. Recht op gebruik en distributie. De hieronder vermelde code en tekstbestanden zijn “Te distribueren code.”
    1. REDIST.TXT-bestanden. Je hebt toestemming voor het kopiëren en distribueren van de in REDIST.TXT-bestanden vermelde objectcodevorm van code en alle bestanden die worden vermeld in de REDIST-lijst op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Distributie door derden. Je mag distributeurs van je programma’s toestaan om de Te distribueren code te kopiëren en te distribueren als onderdeel van die programma’s.
   2. Distributievereisten. Voor alle Te distribueren code die je distribueert, moet je
    1. hier aanzienlijke primaire functionaliteit aan toevoegen in je programma’s;
    2. voor alle Te distribueren code met een bestandsnaamextensie van .lib alleen de resultaten distribueren van het uitvoeren van dergelijke Te distribueren code via een koppeling met je programma;
    3. Te distribueren code die is opgenomen in een installatieprogramma, alleen distribueren als onderdeel van dat installatieprogramma zonder aanpassing;
    4. distributeurs en externe eindgebruikers vereisen om akkoord te gaan met voorwaarden die dit beschermen, in ieder geval wat betreft deze overeenkomst;
    5. je geldige auteursrechtaanduiding weergeven in je programma’s; en
    6. Microsoft schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen enige claims, met inbegrip van advocaatkosten, met betrekking tot de distributie of het gebruik van je programma’s.
   3. Distributiebeperkingen. Je mag niet
    1. enige auteursrechten-, handelsmerk- of patentaanduiding wijzigen in de Te distribueren code;
    2. de handelsmerken van Microsoft gebruiken in de namen van je programma’s of op een manier die suggereert dat je programma’s afkomstig zijn van of worden onderschreven door Microsoft;
    3. Te distribueren code distribueren voor uitvoeren op een ander platform dan het Windows-platform;
    4. Te distribueren code opnemen in kwaadaardige, misleidende of onwettige programma’s; of
    5. de broncode van enige Te distribueren code aanpassen of distribueren zodat enige deel ervan wordt onderworpen aan een Uitgesloten licentie. Een Uitgesloten licentie is een licentie die, als voorwaarde voor gebruik, aanpassing of distributie, vereist dat
     1. de code wordt gepubliceerd of gedistribueerd in broncodevorm; of
     2. dat anderen het recht hebben om het aan te passen.
   4. Distributierechten voor functies die beschikbaar zijn gemaakt met de software.
    1. Vereisten voor Windows-apps. Als je probeert om je programma beschikbaar te maken in de Microsoft Store, moet het programma voldoen aan de certificering als gedefinieerd en omschreven in de overeenkomst voor app-ontwikkelaars, momenteel beschikbaar op: msdn.microsoft.com/nl-nl/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Bing Maps. De software kan functies bevatten die inhoud ophalen, zoals kaarten, afbeeldingen en andere gegevens via de Bing Maps (of nieuwer merk)-toepassingsprogrammeringsinterface (de “Bing Maps API”) voor het maken van rapporten die gegevens weergeven bovenop kaarten, lucht- en hybride foto’s. Als deze functies zijn inbegrepen, kun je deze functies gebruiken voor het maken en weergeven van dynamische of statische documenten, alleen in combinatie met en via methoden en middelen van toegang die zijn geïntegreerd in de software. Je mag een database van de entiteitsgegevens, met inbegrip van bedrijfsnamen, adressen en geocodes die beschikbaar zijn via de Bing Maps API, niet anderszins kopiëren, opslaan, archiveren of maken. Je mag de Bing Kaarten-API niet gebruiken voor het bieden van op sensor gebaseerde begeleiding/routering en je mag ook geen wegverkeergegevens- of vogelvluchtkaarten-API gebruiken. Bijbehorende inhoud valt tevens onder de aanvullende voorwaarden op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. Aanvullende kaarten-API’s. De software kan toepassingsprogrammeringsinterfaces bevatten die kaarten en andere gerelateerde kaartfuncties en -services bieden die niet worden aangeboden door Bing (de “Aanvullende kaarten-API’s”). Deze Aanvullende kaarten-API’s zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden en condities en kunnen betaling van kosten vereisen aan Microsoft en/of externe leveranciers gebaseerd op het gebruik of het gebruiksvolume van dergelijke Aanvullende kaarten-API’s. Deze voorwaarden en condities worden voorzien wanneer je alle noodzakelijke licentiesleutels verkrijgt voor het gebruik van dergelijke Aanvullende kaarten-API’s of wanneer je documentatie met betrekking tot het gebruik van dergelijke Aanvullende kaarten-API’s controleert of ontvangt.
 4. Pushmeldingen. De Microsoft Push Notification Service mag niet worden gebruikt voor het verzenden van bedrijfskritische meldingen of meldingen die anderszins van invloed zouden kunnen zijn op zaken van leven en dood, inclusief en zonder beperking essentiële meldingen met betrekking tot een medisch apparaat of toestand. MICROSOFT WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF DAT HET GEBRUIK VAN DE MICROSOFT PUSH NOTIFICATION SERVICE OF DE LEVERING VAN MELDINGEN VAN DE MICROSOFT PUSH NOTIFICATION SERVICE ONONDERBROKEN, ZONDER FOUTEN OF ANDERSZINS GEGARANDEERD ZIJN OM IN REALTIME OP TE TREDEN.
 5. Spraaknaamruimte-API. Het gebruik van de functionaliteit van spraakherkenning via de Spraaknaamruimte-API’s in een programma vereist de ondersteuning van een spraakherkenningsservice. De service kan netwerkverbinding vereisen op het moment van herkenning (bijv. bij het gebruik van vooraf gedefinieerde grammatica). De service kan bovendien ook spraakgerelateerde gegevens verzamelen om de service aan te beiden en te verbeteren. De spraakgerelateerde gegevens kunnen bijvoorbeeld gegevens omvatten met betrekking tot grootte van grammatica en zinsdelen van reeksen in grammatica.

  Een gebruiker moet ook eerst akkoord gaan met bepaalde gebruiksvoorwaarden om spraakherkenning te kunnen gebruiken op de telefoon. De gebruiksvoorwaarden informeren de gebruiker dat gegevens met betrekking tot hun gebruik van de spraakherkenningsservice worden verzameld en gebruikt om de service aan te bieden en te verbeteren. Als een gebruiker niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en een poging tot spraakherkenning wordt uitgevoerd door de toepassing, zal de bewerking niet werken en een fout wordt teruggegeven aan de toepassing.
 6. Gebruik van API’s. Wij kunnen gegevens met betrekking tot het gebruik van API’s door een programma voor het aanbieden, verbeteren en personaliseren van Microsoft-producten en -services, bijhouden en verzamelen. Gegevens van eindgebruikers die worden verzameld door de controle en gegevensverzameling van Microsoft met betrekking tot het gebruik van API’s door je programma, is onderhevig aan de Microsoft-privacyverklaring voor consumenten.
 7. Locatieframework. De software kan een component van een locatieframework bevatten die de ondersteuning van locatieservices in programma’s mogelijk maakt. Naast de andere beperkingen in deze overeenkomst, moet je voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van het component van het locatieframework of de rest van de software.
 8. Toegang apparaat-id. De software kan een component bevatten dat het voor programma’s mogelijk maakt om toegang te krijgen tot de apparaat-id van het apparaat dat het programma uitvoert. Naast de andere beperkingen in deze overeenkomst, moet je voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van het component voor toegang tot apparaat-id de rest van de software.
 9. PlayReady-ondersteuning. De software kan de Windows Emulator omvatten, die de PlayReady-technologie van Microsoft voor toegang tot inhoud kan bevatten. Eigenaars van inhoud gebruiken Microsoft PlayReady-technologie voor toegang tot inhoud voor het beschermen van hun intellectueel eigendom, met inbegrip van inhoud met auteursrechten. Deze software gebruikt PlayReady-technologie voor toegang tot inhoud met PlayReady-bescherming en/of inhoud met WMDRM-bescherming. Microsoft kan besluiten om het vermogen van de software om inhoud met PlayReady-bescherming te consumeren, intrekken om redenen inclusief maar niet beperkt tot (i) als een schending of potentiële schending van PlayReady-technologie optreedt, (ii) proactieve verbetering van robuustheid en (iii) als eigenaars van inhoud de intrekking vereisen omdat de software niet goed beperkingen oplegt aan gebruik van inhoud. Intrekking mag niet van invloed zijn op onbeveiligde inhoud of inhoud die wordt beveiligd door andere technologieën voor toegang tot inhoud. Eigenaars van inhoud kunnen je vereisen om een upgrade van PlayReady uit te voeren voor toegang tot hun inhoud. Als je een upgrade afwijst, heb je geen toegang tot inhoud die de upgrade vereist en je kunt andere updates of upgrades van besturingssystemen wellicht niet installeren.
 10. Pakketbeheerders. De software kan pakketbeheerders, zoals NuGet, bevatten die je de optie geven om andere softwarepakketten van Microsoft en derden te downloaden om te gebruiken met je toepassing. Die pakketten vallen onder hun eigen licenties en niet onder deze overeenkomst. Microsoft distribueert, biedt en geeft geen garanties in licentie voor enige van de pakketten van derden.
 11. Onderdelen voor lettertypen. Wanneer de software wordt uitgevoerd, mag je de lettertypen gebruiken voor het weergeven en afdrukken van inhoud. Je mag alleen lettertypen insluiten in inhoud als toegestaan door de insluitbeperkingen in de lettertypen; en ze tijdelijk downloaden naar een printer of ander uitvoerapparaat om te helpen bij het afdrukken van inhoud.
 12. Mededeling over de H.264/AVD Visuele Norm, en de VC-1 Videonorm. Deze software kan H.264/MPEG-4 AVC- en/of VD-1-decoderingstechnologie omvatten. MPEG LA, L.L.C. vereist de toevoeging van deze mededeling:
  • DIT PRODUCT WORDT IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE LICENTIES VOOR DE PATENTENPORTFOLIO VAN AVC EN VC-1 VOOR HET PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE BOVENGENOEMDE NORMEN (“VIDEONORMEN”) EN/OF (ii) VIDEO VOLGENS AVC EN VC-1 TE DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS PERSOONLIJK GEBRUIK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF DIE IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOAANBIEDER DIE GELICENTIEERD IS OM DERGELIJKE VIDEOBEELDEN AAN TE LEVEREN. GEEN ENKELE VAN DE LICENTIES GELDT VOOR ENIG ANDER PRODUCT, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK PRODUCT ALS ÉÉN ARTIKEL BIJ DEZE SOFTWARE IS GELEVERD. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS OPVRAAGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE WWW.MPEGLA.COM.
  Voor de duidelijkheid wordt aangegeven dat deze mededeling het gebruik van de software niet beperkt of belet voor normaal bedrijfsgebruik dat persoonlijk is voor dat bedrijf, wat niet het volgende omvat: (i) herdistributie van de software aan derden, of (ii) maken van inhoud met de technologieën conform de VIDEONORMEN voor distributie aan derden.
 13. INTERNETSERVICES. Microsoft biedt internetservices met de software. Zij kan deze op elk moment wijzigen of annuleren.
  1. Toestemming voor internetservices. De software maakt verbinding met computersystemen van Microsoft of de serviceprovider via het internet. In sommige gevallen ontvang je geen afzonderlijke mededeling wanneer zij verbinding maken. In sommige gevallen kun je deze functies uitschakelen of ze niet gebruiken. De informatie wordt niet door Microsoft gebruikt om je te identificeren of om contact met je op te nemen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Door het gebruik van de software ga je akkoord dat Microsoft je gegevens kan verzamelen en gebruiken als omschreven in de privacyverklaring.
   1. Computergegevens. De volgende functies gebruiken internetprotocollen, die computergegevens versturen naar de juiste systemen, zoals het adres van je internetprotocol, het type besturingssysteem, de browser en de naam en versie van de software die je gebruikt, en de taalcode van het apparaat waar je de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de internetservices voor je beschikbaar te maken.
    • Programma voor het verbeteren van de gebruikerservaring (CEIP). Deze software gebruikt CEIP. CEIP stuurt Microsoft automatisch informatie over je hardware en hoe je de software gebruikt. Wij gebruiken deze informatie niet om je te identificeren of om contact met je op te nemen. CEIP zal tevens periodiek een klein bestand downloaden naar je computer. Dit bestand helpt ons bij het verzamelen van informatie over problemen die je hebt tijdens het gebruik van de software. Nieuwe helpinformatie over de fouten zou tevens, wanneer deze beschikbaar is, automatisch kunnen worden gedownload. Voor meer informatie over CEIP en hoe je dit kunt uitschakelen ga je naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitale certificaten. De software gebruikt digitale certificaten. Deze digitale certificaten bevestigen de identiteit van internetgebruikers die standaard X.509-versleutelingsinformatie versturen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het digitaal ondertekenen van bestanden en macro’s voor het verifiëren van de identiteit en herkomst van bestandsinhoud. De software haalt certificaten op en werkt lijsten met ingetrokken certificaten bij met gebruik van het internet, wanneer dit beschikbaar is.
    • Foutrapporten. Deze software verstuurt automatisch foutrapporten naar Microsoft. Deze rapporten bevatten informatie over problemen die optreden in de software. Rapporten bevatten soms informatie over andere programma’s die communiceren met de software. Rapporten zouden onbedoeld persoonlijke gegevens kunnen bevatten. Bijvoorbeeld: een rapport met een momentopname van computergeheugen kan je naam bevatten. Een deel van een document waaraan je werkte zou ook kunnen worden opgenomen. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om je te identificeren of contact met je op te nemen. Voor meer informatie over foutrapporten ga je naar http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Windows Kit voor app-certificering. Om ervoor te zorgen dat je de meest recente certificeringstesten hebt, controleert deze software wanneer het wordt gestart periodiek een bestand van Windows Kit voor app-certificering op download.microsoft.com om te kijken of er een update beschikbaar is. Als een update wordt gevonden, wordt je herinnerd en krijg je een link naar een website waar je de update kunt downloaden. Je mag de Windows Kit voor app-certificering alleen gebruiken voor het testen van je programma’s voordat je ze indient voor een potentiële Microsoft Windows-certificering en voor opname in de Microsoft Store. De resultaten die je ontvangt zijn alleen bedoeld als informatie. Microsoft heeft geen verplichting om (i) je te voorzien van een Windows-certificering voor je programma’s en/of (ii) je programma op te nemen in de Microsoft Store.
     • Microsoft Digital Rights Management voor Silverlight .
      Als je Silverlight gebruikt voor toegang tot inhoud die is beveiligd met Microsoft Digital Rights Management (DRM), kan de software, om je de inhoud te laten afspelen, automatisch
      • mediagebruiksrechten aanvragen bij een rechtenserver op het internet en
      • beschikbare DRM-updates downloaden en installeren.
      Voor meer informatie over deze functie, inclusief instructies voor het uitschakelen van automatische updates, ga je naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Functies van webinhoud. Functies in de software kunnen gerelateerde inhoud ophalen van Microsoft en dit aan jou leveren. Voor het leveren van de inhoud, sturen deze functies aan Microsoft het type besturingssysteem, de naam en versie van de software die je gebruikt, het type browser en taalcode van het apparaat waarop je de software hebt geïnstalleerd. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online training, online hulp, help en Appshelp. Je kunt ervoor kiezen om deze functies van webinhoud niet te gebruiken.
   2. Gebruik van gegevens. Wij kunnen de computergegevens, foutrapporten en CEIP-gegevens gebruiken voor het verbeteren van onze software en services. Wij kunnen deze tevens delen met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de gegevens gebruiken voor het verbeteren van de manier waarop hun producten worden uitgevoerd met Microsoft-software.
   3. Verkeerd gebruik van internetservices. Je mag deze services niet gebruiken op enige manier die ze zou kunnen schaden of het gebruik hiervan door anderen zou kunnen belemmeren. Je mag de services niet gebruiken om op enige wijze te proberen niet-geautoriseerde toegang te verkrijgen tot enige services, gegevens, accounts of netwerken.
 14. REIKWIJDTE VAN LICENTIE. De software wordt in licentie gegeven, en niet verkocht. Met deze overeenkomst verkrijg je alleen enkele gebruiksrechten voor de software. Microsoft behoudt alle rechten. Tenzij je volgens toepasselijk recht over meer rechten beschikt ondanks deze beperking, mag je de software alleen gebruiken zoals nadrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst. Door dit te doen, moet je voldoen aan alle technische beperkingen in de software waardoor je alleen wordt toegestaan om het op bepaalde manieren te gebruiken. Je mag niet
  1. enige technische beperkingen in de software omzeilen;
  2. de software aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht, ondanks deze beperking;
  3. meer kopieën van de software maken dan is opgegeven in deze overeenkomst of is toegestaan volgens toepasselijk recht, ondanks deze beperking;
  4. de software publiceren zodat anderen het kunnen kopiëren;
  5. de software verhuren, in lease verstrekken of uitlenen;
  6. de software of deze overeenkomst overdragen aan enige derde; of
  7. de software gebruiken voor commerciële services van softwarehosting.
 15. .NET FRAMEWORK-SOFTWARE. De software bevat Microsoft .NET Framework-software. Deze software is onderdeel van Windows. De licentievoorwaarden voor Windows zijn van toepassing op je gebruik van de .NET Framework-software.
 16. RESERVEKOPIE. Je mag één reservekopie van de software maken. Je mag het alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.
 17. DOCUMENTATIE. Elke persoon met geldige toegang tot je computer of interne netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor je interne referentiedoeleinden.
 18. EXPORTBEPERKINGEN. De software valt onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. Je moet je houden aan alle exportwetten en voorschriften van de Verenigde Staten en andere landen die gelden voor de software. Deze wetten omvatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor aanvullende informatie.
 19. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Omdat deze software “als dusdanig” is, bieden wij hier wellicht geen ondersteuningsservices voor.
 20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices die je gebruikt, vormen de gehele overeenkomst voor de software en de ondersteuningsservices.
 21. TOEPASSELIJK RECHT.
  1. Verenigde Staten. Als je de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, is de wetgeving van Washington State van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst en op claims wegens schending hiervan, ongeacht de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. De wetten van de staat waar je woont, beheersen alle overige claims, met inbegrip van claims onder de staatswetgeving inzake consumentenbescherming, onder wetten inzake oneerlijke mededinging en wegens een onrechtmatige daad.
  2. Buiten de Verenigde Staten. Als je de software in een ander land hebt aangeschaft, is de wetgeving van dat land van toepassing.
 22. RECHTSGEVOLG. In deze overeenkomst worden bepaalde juridische rechten beschreven. Mogelijk beschik je over andere rechten onder de wetgeving van je land. Je kunt tevens rechten hebben met betrekking tot de partij van wie je de software hebt verkregen. Met deze overeenkomst worden je rechten onder de wetgeving van je land niet gewijzigd als dit niet is toegestaan volgens de wetgeving van je land.
 23. BEPERKING VAN GARANTIE. De software wordt in licentie gegeven in de huidige staat. Jij draagt het risico van het gebruik van de software. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Mogelijk beschik je volgens het toepasselijk recht over consumentenrechten of wettelijke garanties die niet kunnen worden gewijzigd met deze overeenkomst. Voor zover is toegestaan op grond van je plaatselijke wetgeving, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de software af.
  VOOR AUSTRALIË – Je hebt wettelijke garanties onder het Australische Consumentenrecht en niets in deze voorwaarden is bedoeld om die rechten te beïnvloeden.
 24. BEPERKING EN UITSLUITING VAN RECHTSMIDDELEN EN SCHADE. Je kunt bij Microsoft en zijn leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf Amerikaanse dollars (USD 5,00). Je kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.
  1. Deze beperking geldt voor
   1. alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden, of programma’s van derden; en
   2. claims wegens schending van een contract, schending van een waarborg, garantie of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of enige andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht.
   De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op jou van toepassing omdat incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet mag worden uitgesloten of beperkt in je land.

Let op: Aangezien deze software wordt gedistribueerd in Quebec, Canada, worden deze licentievoorwaarden hieronder in het Frans gegeven.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.