Narzędzia

Za pomocą debugera WinDbg możesz debugować swoje aplikacje Win32 i sterowniki systemu Windows.

Za pomocą debugera programu Visual Studio możesz obserwować zachowanie aplikacji w czasie wykonywania i odszukiwać błędy logiki.

Ogólne wytyczne dotyczące debugowania

Utwórz podstawowy debuger reagujący na zdarzenia, powodujący występowanie wyjątków dotyczących punktu przerwania i przekazujący sterowanie wykonywaniem debugerowi

Dodaj do aplikacji kod umożliwiający obsługę błędów, aby sprawnie przywracać działanie po wystąpieniu nieoczekiwanych błędów.

Za pomocą manifestu XML zdefiniuj zdarzenia, które chcesz publikować w kanale lub sesji ETW w celu śledzenia albo rejestrowania zdarzeń na potrzeby rozwiązywania problemów.

Steruj obsługą wyjątków przez oprogramowanie i sprzęt oraz zapewnij obsługę debugerów we wszystkich językach programowania i na wszystkich urządzeniach.

Diagnozuj zawieszenia i zakleszczenia aplikacji, pobierając łańcuch oczekiwania dla jednego lub więcej wątków i obiektów synchronizacji.

Korzystaj z rozszerzonych informacji o funkcjach i stanie procesora oraz manipuluj nimi (np. Intel AVX). Ta opcja jest przeznaczona do obsługi aplikacji intensywnie korzystających z obliczeń zmiennoprzecinkowych.

Debugowanie w programie Visual Studio

Korzystaj ze wspólnych technik debugowania w przypadku aplikacji do obsługi aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego.

Korzystaj ze wspólnych technik debugowania do obsługi aplikacji natywnych i aplikacji Win32 napisanych w języku C++.

Narzędzia do diagnostyki graficznej pomagają debugować błędy graficzne w aplikacji lub grze DirectX.

Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.