Diagnostyka i instrumentacja

Rozwiązywanie problemów

Zautomatyzuj zadania administracyjne na komputerach zdalnych i przekazuj dane innym częściom systemu operacyjnego i produktom, takim jak System Center Operations Manager lub Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM).

Za pomocą manifestu XML zdefiniuj zdarzenia, które chcesz publikować w kanale lub sesji ETW w celu śledzenia albo rejestrowania zdarzeń na potrzeby rozwiązywania problemów.

Dodaj kod umożliwiający obsługę błędów, aby sprawnie przywracać działanie po wystąpieniu nieoczekiwanych błędów.

Analizuj stan systemu i rozwiązuj problemy dotyczące wydajności, niezawodności i funkcjonalności.

Przechwytuj dane dotyczące stanu procesów (wszystkie lub wybrane) z uwzględnieniem zawartości adresów wirtualnych procesu, korzystając z funkcji klonowania rozwidleń POSIX dostępnej wewnętrznie w systemie Windows.

Ocena wydajności

Generuj powiadomienia dotyczące alertów na podstawie progów liczników wydajności w celu badania danych dotyczących wydajności, tworzenia sesji śledzenia zdarzeń, przechwytywania konfiguracji komputera i śledzenia wywołań interfejsu API w niektórych bibliotekach DLL systemu Win32.

Analizuj wydajność działania swoich aplikacji, identyfikuj „wąskie gardła” w systemie i dostosowuj wydajność systemu oraz aplikacji.

Udostępnij użytkownikom uproszczone metody rozwiązywania problemów sieciowych, integrując ze swoją aplikacją rozszerzalne narzędzie do rozwiązywania problemów.

Przechwytuj ruch sieciowy na potrzeby wyświetlania i analizy. Analizuj przechwycone dane za pomocą metod zdefiniowanych przez użytkowników i wyodrębniaj dane ze zdefiniowanych parserów protokołów.

Usprawnianie środowiska użytkownika

Korzystając z uzyskanych od firmy Microsoft raportach o błędach dotyczących swoich klientów, pomagaj im w rozwiązywaniu problemów i dopilnuj, aby nie utracili danych w przypadku awarii aplikacji.

Zautomatyzuj proces naprawiania najczęstszych problemów, które można wykryć i które klient może napotkać podczas korzystania z Twojej aplikacji.

Zapisuj dane i informacje o stanie w przypadku konieczności zamknięcia aplikacji na skutek nieobsługiwanego wyjątku lub braku odpowiedzi ze strony aplikacji. Następnie uruchom ponownie aplikację, jeśli jest to wymagane.

Praca z aplikacjami specjalistycznymi

Dotyczy kontrolek ActiveX. Wyświetlaj dane z liczników wydajności (w czasie rzeczywistym i zarejestrowane wcześniej), takie jak dane dotyczące pamięci, dysku i procesora.

Dotyczy aplikacji mobilnych. Określ z poziomu aplikacji przepustowość pasma i informacje dotyczące opóźnienia w celu zoptymalizowania działania aplikacji.

Dla deweloperów narzędzi. Uzyskaj informacje o obecnie uruchomionych aplikacjach i uprość tworzenie narzędzi, takich jak debugery.

Przechwytuj dane dotyczące profili wątków, takie jak czas cyklu i przyczyny przełączania kontekstu, a także dane dotyczące liczników wydajności sprzętu.

Was this page helpful?
Additional feedback?
Thank you! We appreciate your feedback.