Postanowienia i warunki dotyczące aplikacji Windows Phone Preview for Developers

Niniejsze postanowienia i warunki dotyczące aplikacji Windows Phone Preview for Developers („umowa”) stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation („Microsoft”) a deweloperem. Korzystanie z elementów dostarczanych jest równoznaczne z wiążącą akceptacją wszystkich postanowień i warunków tej umowy.

1. Uwagi

 1. Zużycie danych/operator komórkowy. Korzystanie z elementów dostarczanych może powodować naliczenie opłat u operatora komórkowego związanych z usługami głosowymi, dostępem do Internetu, przesyłaniem danych i innymi usługami zgodnie z warunkami planu taryfowego i wszelkich innym umów zawartych z operatorem komórkowym. Deweloper całkowicie odpowiada za uiszczenie wszystkich tych opłat Operator może mieć także osobne postanowienia i warunki, warunki użytkowania i zasady zachowania poufności informacji, których trzeba przestrzegać. Telefon Windows Phone może także automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji, a aktualizacje mogą być instalowane automatycznie na telefonie Windows Phone za pośrednictwem technologii Windows Phone Update dostępnej w oprogramowaniu Windows Phone. Jeśli dany telefon Windows Phone jest certyfikowany do użytku w sieci, można kontrolować zużycie danych komórkowych, korzystając z ustawień danych komórkowych dostępnych w ogólnych ustawieniach telefonu.
 2. Jakość niekomercyjna. Elementy dostarczane mogą zostać udostępnione w wersji wstępnej i nie być zgodne lub nie działać tak dobrze jak rozwiązania komercyjne (przeznaczone do sprzedaży detalicznej). Elementy dostarczane mogą nie działać prawidłowo i nie mają zastępować podstawowych środków telekomunikacji.
 3. Klucz rejestru/gromadzenie danych. Aplikacja Windows Phone Preview for Developers ustawi klucz rejestru na telefonie Windows Phone, aby umożliwić aplikacji podgląd aktualizacji. Firma Microsoft nie będzie za pośrednictwem aplikacji gromadzić informacji o danym telefonie Windows Phone.

2. Definicje

 1. „Elementy dostarczane” oznaczają następujące rozwiązania:
  1. Aplikacja Windows Phone Preview for Developers oraz oprogramowanie Windows Phone i aktualizacje dostarczane w ramach tej umowy (z uwzględnieniem dowolnego oprogramowania innych firm zgodnie z definicją poniżej);
  2. Usługi w wersji wstępnej dostępne za pośrednictwem systemu Windows Phone i inne materiały w wersji wstępnej, które firma Microsoft może udostępnić w związku z systemem Windows Phone; oraz
  3. Usługi pomocy technicznej, jeśli są dostępne.
 2. Windows Phone” oznacza telefon komórkowy lub urządzenie produkcyjne z (i) systemem operacyjnym Windows Phone z uwzględnieniem usług skojarzonych oferowanych przez firmę Microsoft oraz (ii) dowolne oprogramowanie innych firm.

3. Udzielone licencje

 1. Licencje na elementy dostarczane. Firma Microsoft udziela deweloperowi niewyłącznej, niewymagającej wnoszenia honorariów autorskich, osobistej, nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z elementów dostarczanych wyłącznie w następujących celach:
  1. Zainstalowanie na telefonie Windows Phone należącym do dewelopera (z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji);
  2. Ocena i testowanie elementów dostarczanych;
  3. Projektowanie, programowanie lub testowanie jego urządzeń, oprogramowania i/lub usług wyłącznie w zakresie dotyczącym telefonu Windows Phone; oraz
  4. Przekazywanie firmie Microsoft opinii.
 2. Ograniczenia licencyjne i zastrzeżenia praw. Niniejsza umowa powoduje udzielenie licencji na korzystanie z elementów dostarczanych zgodnie z ustaleniami w sekcji 3(a). Firma Microsoft nie zamierza sprzedawać deweloperowi ani w jakikolwiek inny sposób przekazywać mu elementów dostarczanych lub jakichkolwiek praw intelektualnych dotyczących elementów dostarczanych. Z wyjątkiem elementów, na które jawnie udzielono licencji w sekcji 3(a), firma Microsoft i jej licencjodawcy zachowują wszelkie swoje prawa, tytuły i udziały dotyczące elementów dostarczanych. Deweloperowi nie są przyznawane żadne inne prawa własności intelektualnej ani prawa licencyjne udzielone jawnie, domniemane, wynikające z zasady estoppel ani przyznane w jakikolwiek inny sposób.
 3. Ograniczenia licencyjne. Z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio opisanych w niniejszej umowie oraz sytuacji dozwolonych przez prawo deweloper nie podejmie następujących działań ani też nie zezwoli i nie upoważni do nich jakichkolwiek stron trzecich:
  1. Reprodukowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, ulepszanie, dekompilowanie, dezasemblowanie, odtwarzanie elementów dostarczanych i przygotowywania prac pochodnych na ich podstawie;
  2. Sprzedawanie, wynajmowanie, dzierżawienie lub inne udostępnianie elementów dostarczanych w jakichkolwiek kanałach komercyjnych;
  3. Udzielanie sublicencji na elementy dostarczane; lub
  4. Dostarczanie, udostępnianie lub zezwalanie na używanie elementów dostarczanych przez jakąkolwiek stronę trzecią, która nie jest pracownikiem ani kontrahentem dewelopera z wyjątkiem sytuacji, w których firma Microsoft udzieliła pisemnej zgody i spełnione są warunki z sekcji 7 niniejszej umowy.
 4. Oprogramowanie innych firm. Elementy dostarczane mogą zawierać oprogramowanie innych firm oraz jego aktualizacje („oprogramowanie innych firm”). Korzystanie z oprogramowania innych firm może podlegać osobnym umowom licencyjnym zawierającym dodatkowe postanowienia i warunki („umowy licencyjne dotyczące oprogramowania innych firm”). Korzystając z oprogramowania innych firm, deweloper zgadza się przestrzegać tych umów licencyjnych dotyczących oprogramowania innych firm (oprócz postanowień i warunków zawartych w niniejszej umowie).
 5. Dodatkowe warunki. Może zaistnieć konieczność zaakceptowania dodatkowych warunków umowy dotyczących instalacji i używania innego oprogramowania i usług dla telefonu Windows Phone. Te warunki stanowią osobne postanowienia względem warunków niniejszej umowy i ich nie zmieniają ani nie zastępują.

4. Pomoc techniczna

Elementy dostarczane są udostępniane w bieżącym stanie i firma Microsoft może nie świadczyć pomocy technicznej w ich zakresie. Elementy dostarczane obejmują oprogramowanie w wersji wstępnej, które może nie zapewniać zgodności z używanymi rozwiązaniami i może nie działać tak dobrze jak wprowadzone na rynek, gotowe produkty. Oprogramowanie Windows Phone może być tak zaprojektowane, że działa tylko do określonego dnia. Firma Microsoft nie odpowiada za przywrócenie sprawności telefonu Windows Phone ani za odzyskanie jakichkolwiek utraconych danych. Firma Microsoft, jej licencjodawcy lub dostawcy nie mają obowiązku wprowadzania na rynek jakichkolwiek elementów dostarczanych w wersji wstępnej.

5. Opinie

Przekazując firmie Microsoft opinię dotyczącą elementów dostarczanych, deweloper bezpłatnie przekazuje firmie Microsoft niewyłączną licencję w ramach posiadanych lub kontrolowanych praw własności intelektualnej na opracowywanie, używanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub inne komercyjne udostępnianie opinii w ramach dowolnej oferty firmy Microsoft. Nie można przekazywać innym firmom opinii podlegającej licencji, która wymaga licencjonowania przez firmę Microsoft jej oprogramowania lub dokumentacji, ponieważ firma Microsoft zawiera w nim opinie przekazywane przez dewelopera.

6. Czas obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania

 1. Czas obowiązywania. Ta umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania.
 2. Rozwiązanie umowy bez podania przyczyny. Deweloper akceptuje fakt, że firma Microsoft może w trybie natychmiastowym rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu, bez podania przyczyny i ponoszenia odpowiedzialności.
 3. Skutki rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu umowy i na wniosek firmy Microsoft deweloper natychmiast zwróci firmie Microsoft wszelkie elementy dostarczane udostępnione w ramach tej umowy. O ile firma Microsoft nie przekaże innych informacji, deweloper może zatrzymać oprogramowanie Windows Phone zainstalowane na jego telefonie Windows Phone, o ile jest używane zgodnie z warunkami tej umowy.
 4. Pozostanie w mocy. Sekcje 3(b)–(d), 5, 6, 7, 8 i 9 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu tej umowy.

7. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

 1. Ogólne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo elementy dostarczane są udostępniane deweloperowi w ich bieżącym stanie, z wszelkimi ewentualnymi wadami. Ryzyko związane z używaniem elementów dostarczanych w całości ponosi deweloper. Z wyjątkiem informacji zawartych tutaj firma Microsoft zrzeka się w imieniu swoim, swoich licencjodawców i dostawców wszelkich pozostałych gwarancji bezpośrednich, domniemanych oraz rękojmi. Obejmuje to gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Microsoft, jej licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują, że elementy dostarczane są wolne od błędów ani że działanie telefonów Windows Phone będzie przebiegało bezpiecznie i bez zakłóceń.
 2. INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA WINDOWS PHONE PRZEZ DEWELOPERA NA JEGO TELEFONIE WINDOWS PHONE.
  W PRZYPADKU INSTALOWANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA WINDOWS PHONE DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEGO PROGRAMU MOGĄ WYSTĄPIĆ NASTĘPUJĄCE SYTUACJE:
  1. PRAWDOPODOBNIE NASTĄPI UNIEWAŻNIENIE OBOWIĄZUJĄCEJ GWARANCJI PRODUCENTA OEM, ODM LUB OPERATORA KOMÓRKOWEGO NA DANY TELEFON.
  2. TELEFON MOŻE ZOSTAĆ TRWALE USZKODZONY, A WSZYSTKIE DANE MOGĄ ZOSTAĆ UTRACONE. DANE TE OBEJMUJĄ WIADOMOŚCI SMS, INFORMACJE DOTYCZĄCE GIER I APLIKACJI, PLIKI MUZYCZNE, WIDEO, ZDJĘCIA ORAZ WIADOMOŚCI E-MAIL. UTRACONE MOGĄ ZOSTAĆ TAKŻE INNE, NIEWYMIENIONE TUTAJ DANE.
 3. DEWELOPER ZGADZA SIĘ ZRZEC WSZELKIEJ POMOCY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ TELEFONU WINDOWS PHONE ŚWIADCZONEJ PRZEZ PRODUCENTA TELEFONU WINDOWS PHONE I OPERATORA KOMÓRKOWEGO SIECI, W KTÓREJ DZIAŁA DANY TELEFON WINDOWS PHONE. DEWELOPER ZGADZA SIĘ ZRZEC WSZELKICH PRAW DOTYCZĄCYCH ZWROTU JEGO TELEFONU WINDOWS PHONE ODPOWIEDNIEMU PRODUCENTOWI OEM, ODM LYB OPERATOROWI KOMÓRKOWEMU.

8. OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE ZADOŚĆUCZYNIEŃ I SZKÓD

Od firmy Microsoft, jej licencjobiorców i dostawców można uzyskać zadośćuczynienie za szkody bezpośrednie w wysokości najwyżej 5,00 USD. Nie można uzyskać zadośćuczynienia za jakiekolwiek inne szkody, takie jak szkody wynikowe, utracone zyski, szkody specjalne, pośrednie, przypadkowe czy też straty moralne.

To ograniczenie dotyczy:

 • wszystkiego, co jest związane z elementami dostarczanymi, usługami lub zawartością (w tym z kodem) w witrynach internetowych innych firm; oraz
 • roszczeń z tytułu naruszenia warunków umowy, naruszenia gwarancji lub warunków, a także dotyczących odpowiedzialności ścisłej, deliktowej i odpowiedzialności za zaniedbanie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

Ma ono także zastosowanie, nawet jeśli firma Microsoft, jej licencjodawcy lub dostawcy wiedzieli lub powinni byli wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód.

9. Różne

 1. Relacja. Ta umowa nie powoduje powstania relacji partnerskiej, joint venture ani agencyjnej między stronami. Nie powodują też przyznania franczyzy.
 2. Uwagi. Firma Microsoft może przekazywać deweloperowi informacje pocztą elektroniczną lub tradycyjną, korzystając z danych kontaktowych i adresowych podanych na pierwszej stronie tej umowy. Jeśli dowolne z tych informacji ulegną zmianie, deweloper natychmiast pisemnie poinformuje o tym firmę Microsoft.
 3. Jurysdykcja i obowiązujące prawo. Umowa ta podlega prawu stanu Waszyngton. Jeśli istnieją federalne jurysdykcje, strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce rozstrzygania sporów w sądach federalnych King County w stanie Waszyngton. Jeśli nie, strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce rozstrzygania sporów w Sądzie Najwyższym w King County w stanie Waszyngton.
 4. Honoraria adwokackie. Jeśli firma Microsoft lub deweloper zatrudni adwokata w celu wyegzekwowania dowolnych postanowień tej umowy, strona wygrywająca może odzyskać rozsądne koszty honorariów adwokackich i inne wydatki (w tym koszty i opłaty apelacji, bankructwa lub sytuacji tego typu).
 5. Cesja. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Microsoft nie można scedować tej umowy.
 6. Podatki. Deweloper ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków związanych z uzyskaniem lub używaniem elementów dostarczanych.
 7. Ograniczenia eksportowe. Elementy dostarczane podlegają prawu i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego, które dotyczą elementów dostarczanych. Takie przepisy obejmują ograniczenia dotyczące krajów docelowych, użytkowników końcowych lub zastosowania docelowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Zrzeczenie się wykonania przysługujących praw. Niepowodzenie strony w egzekucji dowolnych praw lub roszczeń albo opóźnienie tej egzekucji nie oznacza zrzeczenia się egzekucji tych lub jakichkolwiek innych praw lub roszczeń.
 9. Rozdzielna interpretacja. Jeśli jakikolwiek sąd lub kompetentna jurysdykcja uzna, że jakiekolwiek postanowienie tej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełnym wymiarze.
 10. Integracja i modyfikacja.
  1. Cała umowa. Ta umowa (oraz wszelkie załączniki do niej) stanowi całą treść umowy między stronami w zakresie jej przedmiotu.
  2. Aneks. Ta umowa może zostać zmieniona tylko za pomocą aneksu podpisanego przez obie strony.
Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz