POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT

Zestaw sterowników systemu Windows dla przedsiębiorstw firmy Microsoft

 • Zestaw Windows Software Developer Kit dla systemu Windows 10
 • Zestaw sterowników systemu Windows dla systemu Windows 10
 • Narzędzia Visual C++ Build Tools 2015

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo jednym z jej podmiotów stowarzyszonych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę użytkownika) a użytkownikiem. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia. Odnoszą się one do określonego powyżej oprogramowania, jak również nośników, na których zostało ono dostarczone, jeśli takie nośniki istnieją. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także dostarczanych przez firmę Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia.

Przez użycie oprogramowania użytkownik akceptuje niniejsze postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych postanowień, nie powinien używać oprogramowania.
*******************************************************************
Użytkownik przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa bezterminowe.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  1. Instalacja i używanie. Jeden użytkownik może zainstalować i użytkować dowolną liczbę kopii oprogramowania na swoich urządzeniach w celu projektowania, tworzenia i testowania programów. Może zainstalować, użytkować i/lub wdrażać za pośrednictwem systemu zarządzania siecią lub jako część obrazu komputera dowolną liczbę kopii oprogramowania na urządzeniach komputerowych w ramach wewnętrznej sieci firmowej w celu projektowania, tworzenia i testowania programów działających w systemie operacyjnym firmy Microsoft. Każda kopia musi być kompletna i zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i znakach towarowych. Należy wymagać od użytkowników końcowych zaakceptowania postanowień związanych z ochroną oprogramowania, jak również niniejszych postanowień licencyjnych.
  2. Dołączone programy firmy Microsoft. Oprogramowanie zawiera inne programy firmy Microsoft. Zasady korzystania z dołączonych programów firmy Microsoft są określane przez niniejsze postanowienia licencyjne.
  3. Narzędzia. Oprogramowanie zawiera określone składniki wskazane na liście narzędzi dostępnej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. W zależności od określonej wersji oprogramowania liczba plików narzędzi otrzymana wraz z oprogramowaniem może być różna od liczby narzędzi z tej listy. O ile nie stwierdzono inaczej na liście narzędzi odnośnie do określonych plików, można kopiować i instalować na komputerach strony trzeciej narzędzia otrzymane z oprogramowaniem. Te narzędzia mogą być używane tylko do debugowania oraz wdrażania programów i baz danych utworzonych za pomocą tego oprogramowania. Należy usunąć wszystkie narzędzia zainstalowane wcześniej na komputerach strony trzeciej (i) po zakończeniu debugowania lub wdrażania własnych programów; lub (ii) 30 dni po zainstalowaniu narzędzi na danym komputerze. Od czasu do czasu do tej listy mogą zostać dodane pliki.
  4. Lista serwerów kompilacji. Oprogramowanie zawiera pewne składniki wskazane na liście serwerów kompilacji dostępnej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Można instalować kopie plików znajdujących się na tej liście na komputerach kompilacji wyłącznie w celach kompilowania, budowania, weryfikowania i archiwizowania własnych programów. Te składniki mogą być używane wyłącznie w celu tworzenia i konfigurowania systemów kompilacji wewnątrz organizacji na potrzeby obsługi wewnętrznego środowiska kompilacji. Te składniki nie zapewniają praw do dystrybucji żadnego oprogramowania na zewnątrz ani nie umożliwiają udostępniania środowiska kompilacji jako usługi dla stron trzecich. Od czasu do czasu do tej listy mogą zostać dodane pliki.
  5. Programy stron trzecich. Oprogramowanie może zawierać kod strony trzeciej, który jest licencjonowany w ramach niniejszej umowy przez firmę Microsoft, a nie przez stronę trzecią. Uwagi dotyczące kodu strony trzeciej są zawarte tylko dla celów informacyjnych i można je znaleźć w pliku credits.rtf lub ThirdPartyNotices.txt związanym z oprogramowaniem.
 2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA UŻYTKOWANIA.
  1. Kod możliwy do rozpowszechniania. Oprogramowanie zawiera kod, który może być rozpowszechniany w utworzonych programach pod warunkiem zachowania zgodności z poniższymi postanowieniami.
   1. Prawo do użytkowania i rozpowszechniania. Kod i pliki tekstowe wymienione poniżej są określane jako „kod możliwy do rozpowszechniania”.
    1. Pliki REDIST.TXT. Można kopiować i rozpowszechniać kod obiektów kodu wymienionego w plikach REDIST.TXT oraz w dowolnym z plików znajdujących się na liście REDIST pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Rozpowszechnianie przez strony trzecie. Możliwe jest zezwolenie dystrybutorom programów na kopiowanie i rozpowszechnianie kodu możliwego do rozpowszechniania jako części takich programów.
   2. Wymagania dotyczące rozpowszechniania. W przypadku każdego kodu możliwego do rozpowszechniania należy
    1. dodać do niego istotną funkcjonalność główną we własnych programach;
    2. w przypadku każdego kodu możliwego do rozpowszechniania z rozszerzeniem nazwy pliku .lib rozpowszechniać jedynie wyniki uruchomienia takiego kodu możliwego do rozpowszechniania za pomocą konsolidatora wraz z własnym programem;
    3. rozpowszechniać kod możliwy do rozpowszechniania dołączony w programie instalacyjnym wyłącznie jako cześć takiego programu instalacyjnego bez żadnych modyfikacji;
    4. wymagać od dystrybutorów i zewnętrznych użytkowników końcowych zaakceptowania warunków związanych z ochroną kodu przynajmniej w takim samym stopniu, jak niniejsza umowa;
    5. wyświetlać prawidłową informację o prawach autorskich dotyczącą programów; oraz
    6. zabezpieczyć i bronić firmę Microsoft przed roszczeniami (w tym opłatami za usługi prawne) w związku z rozpowszechnianiem lub używaniem jakiegokolwiek z tych utworzonych programów.
   3. Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania. Zabronione jest
    1. zmienianie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i patentach w kodzie możliwym do rozpowszechniania;
    2. używanie znaków towarowych firmy Microsoft w nazwach tworzonych programów lub w sposób sugerujący, że te programy są autorstwa firmy Microsoft bądź są oficjalnie uznawane przez firmę Microsoft;
    3. rozpowszechnianie kodu możliwego do rozpowszechnienia w celu uruchamiania na platformach innych niż platforma Windows;
    4. dołączanie kodu możliwego do rozpowszechnienia w programach o działaniu złośliwym, wprowadzającym w błąd lub niezgodnym z prawem; lub
    5. modyfikowanie lub rozpowszechnianie dowolnego kodu źródłowego możliwego do rozpowszechnienia w taki sposób, że jakakolwiek jego część stanie się przedmiotem licencji oprogramowania z wyłączeniem plików źródłowych. Licencja oprogramowania z wyłączeniem plików źródłowych to licencja, która jako warunek używania, modyfikacji lub rozpowszechniania zobowiązuje do
     1. przekazywania lub rozpowszechniania kodu w postaci kodu źródłowego; lub
     2. umożliwienia innym prawa do jego modyfikacji.
   4. Prawa do rozpowszechniania funkcji udostępnionych wraz z oprogramowaniem.
    1. Wymagania dotyczące aplikacji systemu Windows. Jeśli planuje się udostępnienie programu w Microsoft Store, program musi spełniać wymagania dotyczące certyfikacji zdefiniowane i opisane w umowie dewelopera aplikacji aktualnie dostępnej pod adresem msdn.microsoft.com/pl-pl/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Mapy Bing. Oprogramowanie może zawierać funkcje pobierające zawartość, taką jak mapy, obrazy i inne dane, za pomocą interfejsu programowania aplikacji Map Bing („interfejs API Map Bing”) lub marki następcy w celu tworzenia raportów służących do wyświetlania danych uzupełniających mapy oraz zdjęcia satelitarne i hybrydowe. Jeśli te funkcje są dołączone, można ich użyć celu tworzenia i wyświetlania dynamicznych lub statycznych dokumentów tylko w połączeniu z metodami i sposobami dostępu zintegrowanymi z oprogramowaniem i za ich pomocą. W innym przypadku nie mona kopiować, przechowywać, archiwizować ani tworzyć baz danych informacji o jednostkach zawierających nazwy biznesowe, adresy i kody geograficzne dostępne za pośrednictwem interfejsu API Map Bing. Zabronione jest używanie interfejsu API Map Bing do zapewniania opartego na czujnikach udzielania wskazówek lub wyboru trasy. Zabronione jest również używanie interfejsu API danych o ruchu drogowym lub map z lotu ptaka, a powiązana zawartość podlega również dodatkowym postanowieniom dostępnym pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. Dodatkowe interfejsy API związane z mapami. Oprogramowanie może zawierać interfejsy programowania aplikacji udostępniające mapy i inne funkcje oraz usługi związane z mapami, które nie są dostarczane przez wyszukiwarkę Bing („dodatkowe interfejsy API związane z mapami”). Te dodatkowe interfejsy API związane z mapami są przedmiotem dodatkowych postanowień i mogą wymagać zapłacenia płatności firmie Microsoft i/lub innym dostawcom na podstawie użycia lub stopnia użycia takich dodatkowych interfejsów API związanych z mapami. Te dodatkowe postanowienia zostaną dostarczone po uzyskaniu wszystkich wymaganych kluczy licencji w celu użycia takich dodatkowych interfejsów API związanych z mapami lub po recenzji bądź otrzymaniu dokumentacji związanej z użyciem takich dodatkowych interfejsów API związanych z mapami.
 4. Powiadomienia wypychane. Usługa powiadomień wypychanych firmy Microsoft nie może być używana do wysyłania powiadomień o znaczeniu strategicznym lub mogącym w innym stopniu dotyczyć spraw życia i śmierci, w tym bez ograniczeń do strategicznych powiadomień związanych z urządzeniami medycznymi i stanem zdrowia. FIRMA MICROSOFT WYKLUCZA WSZELKIE JAWNE i DOMNIEMANE GWARANCJE STANOWIĄCE, ŻE UŻYWANIE I ZAPEWNIANIE USŁUGI POWIADOMIEŃ WYPYCHANYCH FIRMY MICROSOFT BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, BEZ BŁĘDÓW I W CZASIE RZECZYWISTYM.
 5. Interfejs API przestrzeni nazw Mowy. Używanie funkcji rozpoznawania mowy za pomocą interfejsu API przestrzeni nazw Mowy w programie wymaga obsługi usługi rozpoznawania mowy. Usługa może wymagać łączności sieciowej podczas procesu rozpoznawania (na przykład w przypadku używania wstępnie zdefiniowanych reguł gramatycznych). Dodatkowo usługa może również zbierać dane związane z mową w celu świadczenia usługi i poprawy jej jakości. Dane związane z mową mogą obejmować na przykład informacje związane z rozmiarem reguł gramatycznych i frazami ciągu znaków w ramach reguł gramatycznych.

  Dodatkowo, aby użytkownik mógł korzystać z funkcji rozpoznawania mowy na telefonie, musi on najpierw zaakceptować określone warunki użytkowania. Warunki użytkowania informują użytkownika o tym, że dane związane z używaniem usługi rozpoznawania mowy będą zbierane i używane do świadczenia usługi i poprawy jej jakości. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje warunków użytkowania i aplikacja podejmie próbę uruchomienia funkcji rozpoznawania mowy, ta operacja nie powiedzie się i do aplikacji zostanie zwrócony błąd.
 6. Użycie interfejsu API. Firma Microsoft może monitorować i zbierać dane związane z użyciem interfejsów API w programie w celu udostępniania, ulepszania i personalizacji swoich produktów oraz usług. Informacje o użytkowniku końcowym zebrane przez funkcję monitorowania i zbierania danych firmy Microsoft związane z użyciem interfejsów API przez tworzony program podlegają zasadom zachowania poufności informacji konsumenta firmy Microsoft.
 7. Struktura lokalizacji. Oprogramowanie może zawierać składnik struktury lokalizacji umożliwiający obsługę usług lokalizacyjnych w programach. Oprócz innych ograniczeń w tej umowie należy przestrzegać wszystkich stosownych lokalnych przepisów i regulacji prawnych podczas używania składnika struktury lokalizacji lub pozostałej części oprogramowania.
 8. Dostęp do identyfikatora urządzenia. Oprogramowanie może zawierać składnik, który umożliwia programom dostęp do identyfikatora urządzenia, na którym dany program jest uruchomiony. Oprócz innych ograniczeń w tej umowie należy przestrzegać wszystkich stosownych lokalnych przepisów i regulacji prawnych podczas używania składnika dostępu do identyfikatora urządzenia lub pozostałej części oprogramowania.
 9. Obsługa technologii PlayReady. Oprogramowanie może zawierać emulator systemu Windows, który obejmuje technologię dostępu do zawartości PlayReady firmy Microsoft. Właściciele zawartości używają technologii dostępu do zawartości PlayReady firmy Microsoft do ochrony ich własności intelektualnej, w tym zawartości chronionej prawem autorskim. Niniejsze oprogramowanie używa technologii PlayReady do uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej za pomocą technologii PlayReady i/lub do zawartości chronionej za pomocą technologii WMDRM. Firma Microsoft może podjąć decyzję o odwołaniu możliwości oprogramowania do użycia zawartości chronionej za pomocą technologii PlayReady z następujących powodów (ale nie tylko): (i) w przypadku wystąpienia naruszenia lub potencjalnego naruszenia technologii PlayReady; (ii) w przypadku proaktywnego ulepszenia niezawodności; (iii) jeśli właściciele zawartości wymagają odwołania, ponieważ nie powiodło się prawidłowe wymuszenie ograniczeń dotyczących użycia zawartości przez oprogramowanie. Odwołanie nie powinno mieć wpływu na niechronioną zawartość ani zawartość chronioną przez inne technologie dostępu do zawartości. Właściciele zawartości mogą wymagać od twórcy programu uaktualnienia technologii PlayReady, aby możliwe było uzyskanie dostępu do ich zawartości. W przypadku odrzucenia przez twórcę programu żądania uaktualnienia nie będzie on mógł uzyskać dostępu do zawartości wymagającej uaktualnienia i może nie być w stanie zainstalować innych aktualizacji lub uaktualnień systemu operacyjnego.
 10. Menedżerowie pakietów. Oprogramowanie może zawierać menedżerów pakietów, na przykład pakietów NuGet, za pomocą których można pobierać inne pakiety oprogramowania firmy Microsoft lub strony trzeciej w celu użycia ich na potrzeby tworzonych aplikacji. Takie pakiety podlegają ich własnym licencjom, a nie niniejszej umowie. Firma Microsoft nie rozpowszechnia, nie licencjonuje ani nie zapewnia gwarancji dotyczących żadnych pakietów innych producentów.
 11. Składniki czcionek. Gdy oprogramowanie jest uruchomione, można używać jego czcionek w celu wyświetlania i drukowania zawartości. Można osadzać czcionki w ramach zawartości w sposób dozwolony przez ograniczenia osadzania dotyczące czcionek, a także tymczasowo pobierać je do drukarki lub innego urządzenia wyjściowego w celu ułatwienia drukowania zawartości.
 12. Informacja dotycząca standardu wizualnego H.264/AVD Visual Standard i standardu wideo VC-1. To oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania H.264/MPEG-4 AVC i/lub VD-1. Firma MPEG LA, L.L.C. wymaga uwzględnienia następującej uwagi:
  • NA PODSTAWIE LICENCJI DOTYCZĄCYCH PATENTÓW W ZAKRESIE STANDARDÓW AVC ORAZ VC-1 NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE ZE WSPOMNIANYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO W STANDARDACH AVC ORAZ VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. ŻADNA Z TYCH LICENCJI NIE OBEJMUJE INNYCH PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI TAKIE PRODUKTY SĄ ZAWARTE W TYM OPROGRAMOWANIU W RAMACH JEDNEGO ARTYKUŁU. INNE SPOSOBY UŻYCIA NIE SĄ OBJĘTE LICENCJĄ I NIE MOŻNA ZAKŁADAĆ, ŻE TAKA LICENCJA ZOSTAŁA PRZYZNANA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. ZOBACZ WWW.MPEGLA.COM.
  Powyższa informacja nie ogranicza ani nie zakazuje korzystania z oprogramowania w ramach zwykłej działalności biznesowej w zastosowaniach dotyczących wyłącznie tej działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród stron trzecich ani (ii) tworzenia zawartości za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu rozpowszechniania tych materiałów wśród stron trzecich.
 13. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem firma Microsoft dostarcza usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.
  1. Zgoda na usługi internetowe. Oprogramowanie nawiązuje przez Internet połączenie z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy. W niektórych przypadkach nie jest zwracane osobne powiadomienie o nawiązaniu połączenia. W niektórych przypadkach można wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji ani nawiązywania kontaktu z użytkownikami. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach zachowania poufności informacji dostępnych pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Używając tego oprogramowania, użytkownik zgadza się, że firma Microsoft może zbierać informacje go dotyczące i używać ich w sposób opisany w Zasadach zachowania poufności informacji.
   1. Informacje dotyczące komputera. Następujące funkcje używają protokołów internetowych służących do wysyłania do odpowiednich systemów informacji dotyczących komputera, takich jak adres IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, nazwa i wersja używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zainstalowano oprogramowanie. Firma Microsoft wykorzystuje te informacje w celu udostępnienia usług internetowych.
    • Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP). To oprogramowanie korzysta z Programu poprawy jakości obsługi klienta. Program poprawy jakości obsługi klienta automatycznie wysyła do firmy Microsoft informacje na temat sprzętu i sposobu używania oprogramowania. Te informacje nie są używane do identyfikacji użytkowników ani nawiązywania z nimi kontaktu. Program poprawy jakości obsługi klienta będzie również okresowo pobierał na komputer niewielki plik. Ten plik ułatwia zbieranie informacji dotyczących problemów, które wystąpiły podczas używania oprogramowania. Jeśli będą dostępne, mogą również zostać automatycznie pobrane nowe informacje systemu pomocy dotyczące błędów. Więcej informacji o Programie poprawy jakości obsługi klienta i sposobie jego wyłączenia można znaleźć pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie korzysta z certyfikatów cyfrowych. Te certyfikaty cyfrowe potwierdzają tożsamość użytkowników Internetu przez wysłanie informacji o szyfrowaniu w standardzie X.509. Mogą one zostać również użyte do cyfrowego podpisywania plików i makr w celu weryfikowania integralności i pochodzenia zawartości pliku. Oprogramowanie pobiera certyfikaty i aktualizuje listy odwołań certyfikatów za pośrednictwem Internetu, gdy jest to możliwe.
    • Raporty o błędach. To oprogramowanie automatycznie wysyła raporty o błędach do firmy Microsoft. Te raporty zawierają informacje dotyczące problemów, które wystąpiły podczas używania oprogramowania. Czasami raporty zawierają informacje dotyczące innych programów, które wchodzą w interakcje z oprogramowaniem. Raporty mogą zawierać zebrane niecelowo informacje osobiste. Na przykład w raporcie zawierającym migawkę pamięci komputera może znajdować się nazwa firmy lub nazwisko. Może również zostać dołączona część dokumentu, nad którym pracowano. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikacji użytkowników ani nawiązywania z nimi kontaktu. Więcej informacji dotyczących raportów o błędach można znaleźć pod adresem http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows. Aby zapewnić, że są używane najnowsze testy certyfikacyjne, po uruchomieniu to oprogramowanie okresowo sprawdza plik Zestawu certyfikacji aplikacji systemu Windows na stronie download.microsft.com w celu określenia, czy dostępna jest aktualizacja. Jeśli aktualizacja zostanie znaleziona, zostanie wyświetlony monit wraz z linkiem do witryny internetowej, z której można ją pobrać. Zestawu certyfikacji aplikacji systemu Windows można używać wyłącznie do testowania programów przez zgłoszeniem ich do potencjalnego procesu certyfikacji systemu Microsoft Windows i dołączeniem ich do Microsoft Store. Otrzymane wyniki służą tylko do celów informacyjnych. Firma Microsoft nie jest zobowiązana do (i) certyfikacji utworzonych programów dla systemu Windows ani (ii) dodania ich do Microsoft Store.
     • Zarządzanie prawami cyfrowymi firmy Microsoft dla programu Silverlight.
      Jeśli program Silverlight jest używany w celu uzyskania dostępu do zawartości chronionej za pomocą usługi Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM, Digital Rights Management) firmy Microsoft, w celu odtworzenia zawartości oprogramowanie może automatycznie
      • zażądać praw użytkowania zawartości multimedialnej z serwera praw w Internecie oraz
      • pobrać i zainstalować dostępne aktualizacje usługi DRM.
      Więcej informacji dotyczących tej funkcji, w tym instrukcje wyłączania usługi Aktualizacje automatyczne, można znaleźć pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Funkcje zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania mogą pobierać powiązaną zawartość z serwerów firmy Microsoft i udostępniać ją użytkownikowi. Aby udostępnić zawartość, te funkcje wysyłają do firmy Microsoft informacje, takie jak typ systemu operacyjnego, nazwa i wersja używanego oprogramowania, typ przeglądarki, a także kod języka urządzenia, na którym zainstalowano oprogramowanie. Przykłady takich funkcji to obiekty clip art, szablony, szkolenia online, pomoc online, pomoc i pomoc dotycząca aplikacji. Można zrezygnować z używania tych funkcji zawartości sieci Web.
   2. Używanie informacji. Firma Microsoft może użyć informacji dotyczących komputera, raportów o błędach i informacji dotyczących Programu poprawy jakości obsługi klienta w celu udoskonalania swoich produktów i usług. Może także udostępniać te informacje stronom trzecim, w tym dostawcom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem firmy Microsoft.
   3. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Zabronione jest używanie tych usług w taki sposób, który może je uszkodzić lub uniemożliwić innym osobom ich użycie. Zabronione jest używanie usług w sposób mający na celu podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnej usługi, danych, konta lub sieci.
 14. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa zapewnia tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe zapewnia użytkownikowi więcej praw, może on używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W ramach tych działań użytkownik musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które zezwalają na używanie go tylko w określony sposób. Zabronione jest:
  1. obchodzenie ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;
  2. odtwarzanie, dekompilowanie i dezasemblowanie oprogramowania z wyjątkiem zakresu dozwolonego bezpośrednio przez prawo pomimo tego ograniczenia i tylko w tym zakresie;
  3. tworzenie większej liczby kopii oprogramowania, niż określa niniejsza umowa lub odpowiednie prawa pomimo tego ograniczenia;
  4. udostępnianie oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  5. wynajmowanie, wydzierżawianie i wypożyczanie oprogramowania;
  6. przekazywanie oprogramowania i niniejszej umowy stronom trzecim; oraz
  7. używanie oprogramowania do świadczenia usług hostingowych w celach komercyjnych.
 15. OPROGRAMOWANIE .NET FRAMEWORK. Oprogramowanie zawiera oprogramowanie Microsoft .NET Framework. Oprogramowanie to jest częścią systemu Windows. W przypadku korzystania z oprogramowania .NET Framework mają zastosowanie postanowienia licencyjne dotyczące systemu Windows.
 16. KOPIA ZAPASOWA. Można utworzyć jedną kopię zapasową oprogramowania. Można jej używać tylko do ponownego zainstalowania oprogramowania.
 17. DOKUMENTACJA. Każda osoba mająca ważny dostęp do danego komputera lub sieci wewnętrznej może skopiować dokumentację i korzystać z niej w celach wewnętrznych.
 18. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega prawu i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Takie przepisy obejmują ograniczenia dotyczące krajów docelowych, użytkowników końcowych i zastosowania docelowego. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/exporting.
 19. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Ponieważ to oprogramowanie jest udostępniane „w stanie takim, w jakim jest”, firma Microsoft może nie świadczyć dla niego usług pomocy technicznej.
 20. CAŁA UMOWA. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia dotyczące materiałów uzupełniających, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowią całą umowę dotyczącą oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 21. STOSOWNE PRZEPISY PRAWA.
  1. Stany Zjednoczone. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty zasad prawnych. Wszystkie inne roszczenia, łącznie z roszczeniami wnoszonymi na podstawie miejscowych ustaw o ochronie konsumenta, ustaw o nieuczciwej konkurencji i popełnienia czynu niedozwolonego, podlegają prawu stanu zamieszkania użytkownika.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, zastosowanie mają prawa tego kraju.
 22. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Użytkownik może mieć także inne prawa z mocy prawa swojego kraju. Może mieć także prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych praw obowiązujących z mocy prawa danego kraju, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala.
 23. WYKLUCZENIE GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane „w stanie takim, w jakim jest”. Odpowiedzialność związana z jego używaniem spoczywa na użytkowniku. Firma Microsoft nie udziela żadnych jawnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe uprawnienia konsumenta, jakie mogą przysługiwać na mocy prawa miejscowego. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne firma Microsoft wyklucza dorozumianą gwarancję przydatności handlowej, przydatności do określonych celów, jak również nienaruszania praw własności intelektualnej.
  POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE AUSTRALII — australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących na mocy tej ustawy.
 24. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność firmy Microsoft i jej dostawców za jakiekolwiek szkody będzie ograniczona do wysokości 5,00 USD. Użytkownik nie otrzyma żadnych innych odszkodowań, również za szkody wtórne, utratę zysków, szkody pośrednie czy też przypadkowe.
  1. To ograniczenie dotyczy:
   1. każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) witryn internetowych stron trzecich lub programami stron trzecich; oraz
   2. roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umowy, naruszenia warunków rękojmi, gwarancji lub postanowień, odpowiedzialności za winy nieumyślne, zaniedbania oraz innych czynów niedozwolonych w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
   Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy firma Microsoft wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku, ponieważ kraj użytkownika może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.

Uwaga: Ponieważ oprogramowanie jest rozpowszechniane w Quebecu (Kanada), te postanowienia licencyjne są przedstawione poniżej w języku francuskim.
Remarque: Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne:

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat wiersz