Villkor för Windows Phone Preview för utvecklare

Dessa villkor för Windows Phone Preview för utvecklare ("avtalet") gäller mellan Microsoft Corporation ("Microsoft") och dig. Din användning av någon av slutprodukterna utgör ditt bindande godkännande av alla villkor i detta avtal.

1. Meddelanden

 1. Dataanvändning/mobiloperatör. När du använder slutprodukterna kan du debiteras avgifter av din mobiloperatör relaterade till röst, Internetåtkomst, dataöverföring och andra tjänster enligt villkoren i datatjänstens abonnemang och andra avtal som du har med din mobiloperatör. Du är ensamt ansvarig för alla dessa kostnader. Mobiloperatören kan också ha särskilda villkor, användningsvillkor och sekretesspolicy som du måste följa. Windows Phone kan även automatiskt söka efter uppdateringar och uppdateringarna kan installeras automatiskt på Windows Phone via uppdateringstekniken i Windows Phone-programvaran. Om din Windows Phone är nätverkscertifierad du kan styra användningen av mobildata från inställningarna för mobildata som finns i de allmänna telefoninställningarna.
 2. Icke-kommersiell kvalitet. Slutprodukterna kan vara förhandsversioner och kanske inte är kompatibla eller fungerar lika bra som ett kommersiellt tillgängligt erbjudande. Slutprodukterna kanske inte fungerar korrekt och är inte avsedda att ersätta ditt primära telekommunikationssätt.
 3. Registernyckel/datainsamling. Appen Windows Phone Preview för utvecklare ställa in en registernyckel på din Windows Phone-enhet för att aktivera appen för att förhandsgranska uppdateringar. Microsoft samlar inte in information om din Windows Phone via appen.

2. Definitioner

 1. "Slutprodukter" innebär följande:
  1. Appen Windows Phone Preview för utvecklare och Windows Phone-programvaran och uppdateringar som tillhandahålls dig enligt detta avtal, inklusive eventuell tredjepartsprogramvara (som definieras nedan);
  2. Förhandsversionstjänster som är tillgängliga via Windows Phone och annat förhandsversionsmaterial som Microsoft kan leverera i samband med Windows Phone; samt
  3. Supporttjänster, om sådana finns.
 2. "Windows Phone(s)" innebär en mobiltelefon eller utvecklingsmaskinvara som kör (i) Windows Phone-operativsystemprogram, inklusive associerade tjänster som erbjuds av Microsoft och (ii) programvara från tredje part.

3. Licensbeviljande

 1. Licens för slutprodukter. Microsoft ger dig en icke-exklusiv, royaltyfri, personlig, icke överförbar licens att använda slutprodukterna endast för:
  1. Installation på en Windows Phone som du äger, inklusive eventuella uppdateringar;
  2. Utvärdering och testning av slutprodukter;
  3. Design, utveckling och testning din maskinvara, programvara och/eller tjänstprodukterbjudanden enbart i samband med Windows Phone; samt
  4. Att ge feedback till Microsoft.
 2. Licensbegränsningar och förbehåll av rättigheter. Detta avtal ger dig en licens att använda slutprodukterna som anges i avsnitt 3(a). Microsoft avser inte att sälja eller på annat sätt överföra slutprodukterna, eller immateriella rättigheter i slutprodukterna, till dig. Förutom vad som uttryckligen licensieras i avsnitt 3(a) behåller Microsoft och dess licensgivare alla sina rättigheter till slutprodukterna och inga andra immateriella rättigheter eller licensrättigheter beviljas dig, vare sig uttryckligen eller underförstått, via estoppel eller på annat sätt.
 3. Begränsningar för licensen. Utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal eller som tillåts enligt lag, får du inte, och får inte tillåta eller auktorisera tredje part att:
  1. Återskapa, ändra, översätta, förbättra, dekompilera, demontera, utföra reverse engineering på eller skapa egna produkter av slutprodukterna;
  2. Sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt placera slutprodukterna i en kanal för handel.
  3. Underlicensiera slutprodukterna; eller
  4. Tillhandahålla, göra tillgängliga för eller tillåta användning av slutprodukterna av tredje part som inte är din anställda eller en leverantör, förutom med skriftlig tillåtelse från Microsoft och enligt villkoren i avsnitt 7 i detta avtal.
 4. Programvara från tredje part. Slutprodukterna kan innehålla programvara från tredje part och dess uppdateringar ("programvara från tredje part"). Din användning av denna programvara från tredje part kan vara föremål för separata licensavtal som innehåller ytterligare villkor ("licensavtal från tredje part"). Förutom villkoren i detta avtal accepterar du att följa dessa licensavtal från tredje part när du använder programvara från tredje part.
 5. Ytterligare villkor. Du kan uppmanas att godkänna ytterligare avtalsvillkor som omfattar installationen och användningen av andra program eller tjänster som erbjuds i samband med Windows Phone. Dessa avtalsvillkor skiljer sig från och får inte ändra eller ersätta villkoren i detta avtal.

4. Support

Slutprodukterna tillhandahålls "i befintligt skick" och Microsoft kanske inte tillhandahåller support för dem. Slutprodukterna innehåller förhandsversioner av programvara som kanske inte är kompatibel med eller fungerar lika bra som slutliga, kommersiellt tillgängliga produkter. Windows Phone-programvaran kan vara utformad för att sluta fungera efter ett visst datum. Microsoft ansvarar inte för att återställa Windows Phone till ett fungerande tillstånd eller för att återställa förlorade data. Microsoft, dess licensgivare eller dess leverantörer behöver inte göra några förhandsversioner av slutprodukterna kommersiellt tillgängliga.

5. Feedback

Om du ger feedback om slutprodukten till Microsoft ger du Microsoft, utan kostnad, en icke-exklusiv licens enligt dina ägda eller kontrollerade immateriella rättigheter, att skapa, använda, ändra, distribuera och på annat sätt kommersialisera feedbacken som en del av Microsoft-erbjudanden. Du får inte ge feedback som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sitt program eller dokumentation till tredje part eftersom Microsoft inkluderar din feedback i dem.

6. Avtalstid och uppsägning

 1. Avtalstid. Detta avtal gäller tills det sägs upp.
 2. Uppsägning av bekvämlighetsskäl. Du samtycker till att Microsoft omedelbart kan säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, oavsett anledning och utan ansvar.
 3. Effekten av uppsägning. Vid uppsägning och på uppmaning av Microsoft ska du omedelbart returnera alla slutprodukter som tillhandahålls enligt detta avtal till Microsoft. Såvida inte annat begärs av Microsoft kan du hålla en Windows Phone-programvara installerad på en Windows Phone som du äger, så länge du använder programvara enligt villkoren i detta avtal.
 4. Fortsatt giltighet. Avsnitt 3(b) till (d), 5, 6, 7, 8 och 9 fortsätter att gälla efter upphörandet eller uppsägning av detta avtal.

7. Friskrivning från garantiansvar

 1. Allmänt. I den utsträckning det är förenligt med tillämplig lagstiftning tillhandahålls slutprodukterna "i befintligt skick" och med alla fel. Användningen av slutprodukterna sker helt på din egen risk. Utöver vad som anges häri frånsäger sig Microsoft, för sin egen räkning och för sina licensgivare och sina leverantörer, uttryckligen alla andra uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier. Detta innefattar garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, äganderätt och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. Microsoft, dess licensgivare och dess leverantörer garanterar inte att slutprodukterna är felfria eller att användningen av Windows Phone-enheterna kommer att vara säker eller utan avbrott.
 2. INSTALLERA WINDOWS PHONE-PROGRAMVARAN PÅ WINDOWS PHONE SOM DU ÄGER.
  FÖLJANDE KAN HÄNDA NÄR DU INSTALLERAR WINDOWS PHONE-UPPDATERINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DET HÄR PROGRAMMET:
  1. DU KOMMER FÖRMODLIGEN ATT ANNULLERA TILLÄMPLIGA OEM-, ODM- ELLER MOBILOPERATÖRSGARANTIER FÖR TELEFONEN.
  2. DU KAN ORSAKA IRREPARABEL SKADA PÅ TELEFONEN, INKLUSIVE ATT ALLA DATA GÅR FÖRLORADE. DATA OMFATTAR SMS-MEDDELANDEN, SPELINFORMATION OCH PROGRAMINFORMATION SAMT MUSIK, FILMER, FOTON OCH E-POST. YTTERLIGARE DATA SOM INTE BESKRIVS HÄR KAN OCKSÅ GÅ FÖRLORADE.
 3. DU FÖRBINDER DIG AVSTÅ FRÅN ALL SUPPPORT FÖR WINDOWS PHONE-ENHETEN FRÅN TILLVERKAREN AV DIN WINDOWS PHONE OCH MOBILOPERATÖREN FÖR NÄTVERKET SOM DIN WINDOWS PHONE ANVÄNDS PÅ. DU FÖRBINDER DIG ATT FRÅNSÄGA DIG RÄTTEN ATT RETURNERA DIN WINDOWS PHONE TILL DIN TILLÄMPLIGA OEM-TILLVERKARE, ODM-TILLVERKAREN ELLER MOBILOPERATÖR.

8. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR

Du har endast rätt till ersättning från Microsoft, dess licensgivare och dess leverantörer för direkta skador upp till 5 USD. Du får inte ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller skador som ger upphov till skadestånd.

Denna begränsning gäller

 • allt som är relaterat till slutprodukterna, tjänster eller innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbplatser; och
 • anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som var och en ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den utsträckning som följer av tillämplig lag.

Det gäller även om Microsoft, dess licensgivare eller dess leverantörer kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada.

9. Diverse

 1. Relation. Detta avtal inte skapar inget partnerskap, samarbetsprojekt eller agenturförhållande mellan parterna och beviljar ingen franchise.
 2. Meddelanden. Microsoft kan tillhandahålla meddelanden till dig antingen via e-post eller fysisk post baserat på kontakterna och platsinformationen som anges på den första sidan i detta avtal. Du ska utan dröjsmål skriftligen meddela Microsoft om den här informationen ändras.
 3. Jurisdiktion och gällande lag. Lagarna i delstaten Washington reglerar detta avtal. Om det finns federal jurisdiktion samtycker parterna till exklusiv jurisdiktion i federala domstolar i King County, Washington. Om inte, samtycker parterna härmed till att Superior Court i King County, Washington (USA) ska ha exklusiv jurisdiktion.
 4. Advokatarvoden. Om Microsoft eller du använder advokater för att utöva rättigheter i detta avtal, ska den vinnande parten ha rätt att får ersättning för rimliga advokatkostnader, kostnader och andra utgifter, inklusive kostnader och avgifter som uppkommit efter överklagande eller i en konkurs eller liknande åtgärder.
 5. Överlåtelse. Du får inte överlåta detta avtal utan Microsofts skriftliga medgivande.
 6. Skatter. Du är ensamt ansvarig för alla skatter som är kopplade till ditt mottagande eller din användning av slutprodukterna.
 7. Exportrestriktioner. Slutprodukterna omfattas av USA:s exportlagar och förordningar. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och förordningar som gäller för de slutprodukterna. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende målmarknad, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns i http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Avsägelse av rättigheter. En parts försening eller underlåtenhet att utöva sina rättigheter eller gottgörelse leder inte till avsägelse av denna eller andra rättigheter eller gottgörelser.
 9. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om en behörig domstol fastställer att något villkor i detta avtal är olagligt, ogiltigt eller icke verkställbart gäller övriga villkor med full verkan
 10. Integrering och ändringar.
  1. Hela avtalet. Detta avtal (inklusive eventuella bilagor) utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på detta ämne.
  2. Ändring. Detta avtal kan bara ändras genom en ändring som undertecknats av båda parter.
Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.