LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

Microsoft Enterprise Windows-drivrutinspaket

 • Windows Software Development Kit för Windows 10
 • Windows-drivrutinspaket för Windows 10
 • Visual C++ Build Tools 2015

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs igenom dem. De gäller för ovan angiven programvara och omfattar alla medier som du har fått den på, om sådana finns. Villkoren gäller även alla

 • uppdateringar,
 • tillägg,
 • Internetbaserade tjänster och
 • supporttjänster

för den här programvaran från Microsoft, såvida inte andra villkor medföljer dessa produkter. I så fall gäller de medföljande villkoren.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte samtycker till villkoren har du inte rätt att använda programvaran.
*******************************************************************
Om du samtycker till dessa licensvillkor beviljas du de permanenta rättigheterna nedan.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.
  1. Installation och användning. En användare har rätt att installera och använda valfritt antal kopior av programvaran på dina enheter i syfte att designa, utveckla och testa dina program. Du har dessutom rätt att via ett nätverkshanteringssystem eller som en del av en datoravbildning installera, använda och/eller distribuera valfritt antal kopior av programvaran på datorenheter i ett internt företagsnätverk i syfte att utforma, utveckla och testa dina program som körs på ett operativsystem från Microsoft. Varje kopia måste vara komplett, inklusive alla meddelanden om copyright och varumärken. Du måste kräva att slutanvändaren godkänner villkor som skyddar programvaran i lika hög grad som dessa licensvillkor.
  2. Microsoft-program som ingår. Programvaran innehåller andra program från Microsoft. Dessa licensvillkor reglerar din användning av andra Microsoft-program som ingår i programvaran.
  3. Verktyg. Programvaran innehåller vissa komponenter som finns angivna i listan med verktyg på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. Beroende på den specifika versionen av programvaran kanske antalet verktygsfiler som du får med programvaran inte motsvarar antalet verktyg i listan med verktyg. Om inget annat anges för specifika filer i listan med verktyg har du rätt att kopiera och installera de verktyg som du får med programvaran på andra datorer från tredje part. Dessa verktyg får endast användas för att felsöka och distribuera program och databaser som du har utvecklat med programvaran. Du måste ta bort alla verktyg som installeras på en dator från tredje part (i) när du är klar med felsökningen eller distributionen av dina program eller (ii) trettio (30) dagar efter installationen av verktygen på den datorn, beroende på vilket som infaller först. Vi kan lägga till ytterligare filer i den här listan då och då.
  4. Serverlista för versioner. Programvaran innehåller vissa komponenter som anges i versionsserverlistan på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Du har rätt att installera kopior av filerna i listan på dina utvecklingsdatorer, dock endast i syfte att kompilera, utveckla, verifiera och arkivera dina program. Dessa komponenter får endast användas i syfte att skapa och konfigurera interna utvecklingssystem i organisationen för att ge stöd för din interna utvecklingsmiljö. Dessa komponenter medför inga rättigheter till extern distribution av något av programmen och ger dig inte rätt att erbjuda en utvecklingsmiljö som en tjänst till tredje parter. Vi kan lägga till ytterligare filer i den här listan då och då.
  5. Program från tredje part. Programvaran kan innehålla kod från tredje part som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuell information om koden från en tredje part tas endast med i informationssyfte och finns i credits.rtf- eller ThirdPartyNotices.txt-filen som är associerad med programvaran.
 2. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.
  1. Distribuerbar kod. Programvaran innehåller kod som du har rätt att distribuera i program som du utvecklar, under förutsättning att du samtycker till villkoren nedan.
   1. Användnings- och distributionsrätt. Koden och textfilerna i listan nedan utgör ”distribuerbar kod”.
    1. REDIST.TXT-filer. Du har rätt att kopiera och distribuera koden i REDIST.TXT-filer i objektkodsform liksom filerna i REDIST-listan på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Distribution av tredje part. Du kan ge återförsäljare av dina program tillstånd att kopiera och distribuera den distribuerbara koden som en del av programmen.
   2. Distributionskrav. För all distribuerbar kod som du distribuerar måste du
    1. lägga till väsentliga primära funktioner till den i dina program
    2. för distribuerbar kod med filnamnstillägget .lib endast distribuera resultaten av att ha kört sådan distribuerbar kod genom en länkare med ditt program
    3. distribuera distribuerbar kod som ingår i ett installationsprogram endast som en del av installationsprogrammet utan ändring
    4. kräva att distributörer och externa slutanvändare accepterar villkor som ger minst samma skydd som ditt volymlicensieringsavtal, inklusive dessa produktanvändningsrättigheter och produktlistan
    5. visa giltigt upphovsrättsmeddelande i dina program
    6. gottgöra, försvara och hålla Microsoft skadeslöst från alla anspråk, inklusive advokatarvoden, som har att göra med distributionen eller användningen av dina program.
   3. Distributionsbegränsningar. Du får inte
    1. ändra några upphovsrätts-, varumärkes- eller patentmeddelanden i den distribuerbara koden
    2. använda Microsofts varumärken i dina programnamn eller på ett sätt som antyder att dina program kommer från eller har godkänts av Microsoft
    3. distribuera distribuerbar kod för att köra den på en annan plattform än Windows-plattformen
    4. inkludera distribuerbar kod i skadliga, bedrägliga och olagliga program
    5. ändra eller distribuera källkoden för den distribuerbara koden på ett sätt som kan medföra att någon del av den regleras av villkoren i en undantagslicens. En undantagslicens är en licens vars villkor för användning, ändring eller distribution kräver att
     1. koden visas eller distribueras i källkodsformat eller
     2. att andra har rätt att ändra den.
   4. Distributionsrättigheter för funktioner som är tillgängliga med programvaran.
    1. Krav för Windows-appar. Om du planerar att göra ditt program tillgängligt i Microsoft Store måste det följa certifieringen som definieras och beskrivs i avtalet för apputvecklare, som finns på: msdn.microsoft.com/sv-se/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Bing-kartor. Programvaran kan innehålla funktioner som hämtar innehåll som kartor, bilder och andra data via programmeringsgränssnittet för Bing-kartor (”API:et för Bing-kartor”) (eller efterföljande produkt) i syfte att visa data på kartor och flyg- och hybridbilder. Om dessa funktioner ingår får du använda dem för att skapa och visa dynamiska eller statiska dokument endast i anslutning till och via åtkomstmetoder som är integrerade i programvaran. Du får inte på annat sätt kopiera, lagra, arkivera eller skapa en databas av informationen som görs tillgänglig via API:et för Bing-kartor, t.ex. företagsnamn, adresser och geografiska koder. Du får inte använda API:et för Bing-kartor för att tillhandahålla sensorbaserad vägledning eller routning, eller använda ett kart-API för fågelperspektiv eller vägtrafikdata. Din användning av programmeringsgränssnitt och tillhörande innehåll regleras av de ytterligare villkoren på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. Ytterligare kart-API:er. Programvaran kan innehålla programmeringsgränssnitt som tillhandahåller kartor och andra relaterade kartfunktioner och karttjänster som inte tillhandahålls av Bing ("ytterligare kart-API:er"). Dessa ytterligare kart-API:er regleras av ytterligare villkor och kan kräva betalning av avgifter till Microsoft och/eller tredjepartsleverantörer baserat på användning eller använd volym av sådana ytterligare kart-API:er. Dessa villkor och bestämmelser tillhandahålls när du erhåller nödvändiga licensnycklar för användningen av sådana ytterligare kart-API:er eller när du granskar eller tar emot dokumentation som rör användningen av sådana ytterligare kart-API:er.
 4. Push-meddelanden. Microsoft Push Notification Service får inte användas för att skicka meddelanden som är verksamhetskritiska eller som på annat sätt kan påverka livsavgörande situationer, inklusive men utan begränsning till viktiga meddelanden som rör medicinska enheter eller tillstånd. MICROSOFT FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER OM ATT ANVÄNDNINGEN AV MICROSOFT PUSH NOTIFICATION SERVICE ELLER LEVERANSEN AV MICROSOFT PUSH NOTIFICATION SERVICE-MEDDELANDEN SKA VARA OAVBRUTEN, FELFRI ELLER NÖDVÄNDIGTVIS ÄGA RUM I REALTID.
 5. Namnrymds-API för taligenkänning. Användningen av taligenkänningsfunktionen via namnrymds-API:erna för taligenkänning i ett program kräver stöd för en taligenkänningstjänst. Tjänsten kan kräva nätverksanslutning vid tidpunkten för taligenkänning (t.ex. när fördefinierat språk används). Tjänsten kan också samla in talrelaterade data i syfte att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Talrelaterade data kan till exempel innehålla information relaterad till språkstorlek och strängfraser i ett språk.

  Innan användare kan använda taligenkänning på telefonen måste de också acceptera vissa användningsvillkor. Användningsvillkoren upplyser användarna om att data som är relaterade till deras användning av taligenkänningstjänsten kommer att samlas in och användas för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Om en användare inte accepterar användningsvillkoren och programmet försöker använda taligenkänning så fungerar inte funktionen och ett fel returneras till programmet.
 6. API-användning. Vi kan övervaka och samla in data som är relaterade till ett programs användning av API:er i syfte att tillhandahålla, förbättra och anpassa Microsofts produkter och tjänster. Slutanvändarinformation som inhämtas via Microsofts övervakning och datainsamling i relation till ditt programs användning av API:er omfattas av Microsofts sekretesspolicy för konsumenter.
 7. Positioneringsramverk. Programvaran kan innehålla en komponent för positioneringsramverk som ger stöd för positioneringstjänster i program. Utöver de andra begränsningarna i detta avtal måste du följa alla tillämpliga lokala lagar och förordningar när du använder komponenten för positioneringsramverk eller resten av programvaran.
 8. Åtkomst till enhets-ID. Programvaran kan innehålla en komponent som gör att program kan komma åt enhets-ID:t för enheten som kör programmet. Utöver de andra begränsningarna i detta avtal måste du följa alla tillämpliga lokala lagar och förordningar när du använder komponenten för åtkomst till enhets-ID eller resten av programvaran.
 9. PlayReady-stöd. Programvaran kan innehålla Windows Emulator, där Microsofts innehållsåtkomstteknik PlayReady ingår. Ägare av innehåll använder Microsoft PlayReady-innehållsåtkomstteknik för att skydda immateriell egendom, inklusive upphovsrättsskyddat innehåll. Den här programvaran använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Microsoft kan besluta att återkalla programvarans möjlighet att använda PlayReady-skyddat innehåll på grund av, men inte begränsat till, dessa orsaker: (i) om en överträdelse eller potentiell överträdelse av PlayReady-teknik inträffar, (ii) proaktiv förbättring av stabiliteten och (iii) om ägare av innehåll kräver ett återkallande eftersom programvaran inte på ett korrekt sätt upprätthåller restriktioner för användning av innehåll. En återkallelse ska inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra tekniker för innehållsåtkomst. Ägare av innehåll kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att få åtkomst till innehållet. Om du nekar en uppgradering kan du inte komma åt innehåll som kräver en uppgradering och kanske inte kan installera andra uppdateringar av operativsystemet eller uppgraderingar.
 10. Pakethanterare. Programvaran kan innehålla pakethanterare, t.ex. NuGet, som ger dig möjlighet att ladda ned andra programvarupaket från Microsoft eller en tredje part för användning med ditt program. Dessa paket omfattas av egna licenser, inte av detta avtal. Microsoft varken distribuerar, licensierar eller lämnar några garantier för paket från tredje part.
 11. Teckensnittskomponenter. När programvaran körs har du rätt att använda dess teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får endast bädda in teckensnitt i innehåll i enlighet med begränsningarna för inbäddning i teckensnitten, och du får ladda ned dem tillfälligt till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehållet.
 12. Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC och videostandarden VC-1. Programvaran kan innehålla H.264/MPEG-4 AVC- och/eller VC-1-avkodningsteknik. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:
  • DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC OCH VC-1 FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR ATT (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED OVANSTÅENDE STANDARDER (”VIDEOSTANDARDER”) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC- OCH VC-1-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER SOM HAR FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. LICENSERNA GÄLLER INTE FÖR NÅGRA ANDRA PRODUKTER OAVSETT OM SÅDANA PRODUKTER INGÅR I DENNA PROGRAMVARA SOM EN ENDA VARA. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE WWW.MPEGLA.COM.
  I klargörande syfte så begränsar eller hindrar inte detta meddelande användningen av programvaran för normalt affärsbruk som är personligt för affärsverksamheten, vilket inte omfattar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje part eller (ii) generering av innehåll med tekniker som är kompatibla med VIDEOSTANDARDERNA för distribution till tredje part.
 13. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. Tjänsterna kan när som helst ändras eller upphöra.
  1. Samtycke till Internetbaserade tjänster. Programvaran ansluter till Microsoft eller en tjänstleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när de ansluter. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig. Mer information finns i sekretesspolicyn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Genom att använda programvaran accepterar du att Microsoft kan samla in och använda din information på det sätt som anges i sekretesspolicyn.
   1. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till relevanta system, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet som du installerat programvaran på. Microsoft använder endast den här informationen för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig.
    • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Programvaran använder CEIP. CEIP skickar automatiskt information till Microsoft om din maskinvara och hur du använder programvaran. Vi använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig. CEIP laddar dessutom regelbundet ned en liten fil till din dator. Den här filen hjälper oss att samla in information om problem som du har när du använder programvaran. Ny hjälpinformation om felen kan också laddas ned automatiskt när den finns tillgänglig. Mer information om CEIP och hur du stänger av funktionen finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa digitala certifikat bekräftar Internetanvändarens identitet genom att skicka X.509-standardkrypteringsinformation. De kan också användas för att signera filer och makron digitalt i syfte att verifiera filinnehållets integritet och ursprung. Programvaran hämtar certifikaten och uppdaterar listor över återkallade certifikat via Internet när sådana är tillgängliga.
    • Felrapporter. Programvaran skickar automatiskt felrapporter till Microsoft. Dessa rapporter innehåller information om problem som uppstår i programvaran. Ibland innehåller rapporter information om andra program som samverkar med programvaran. Rapporter kan oavsiktligt innehålla personlig information. Exempelvis kan en rapport som innehåller en ögonblicksbild av datorns minne inkludera ditt namn. En del av ett dokument som du arbetar med kan inkluderas också. Microsoft använder inte denna information för att identifiera eller kontakta dig. Mer information om felrapporter finns på http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Certifieringspaket för Windows-program. För att se till att du har de senaste certifieringstesten kontrollerar programvaran regelbundet en fil för Certifieringspaket för Windows-program på download.microsoft.com när den startar för att se om det finns någon tillgänglig uppdatering. Om det finns en ny uppdatering uppmanas du att följa en länk till en webbplats där du kan ladda ned uppdateringen. Du har endast rätt att använda Certifieringspaket för Windows-program för att testa dina program innan du skickar in dem för en potentiell Microsoft Windows-certifiering och för inkludering i Microsoft Store. Resultatet du får är endast avsett för informationsändamål. Microsoft har ingen skyldighet att (i) utfärda en Windows-certifiering för dina program och/eller (ii) lägga till ditt program i Microsoft Store.
     • Microsoft Digital Rights Management för Silverlight.
      Om du använder Silverlight för att komma åt innehåll som har skyddats med Microsoft DRM (Digital Rights Management) kan programvaran göra följande automatiskt så att du kan spela upp innehåll:
      • begära användningsrättigheter till media från en rättighetsserver på Internet och
      • ladda ned och installera tillgängliga DRM-uppdateringar.
      Mer information om den här funktionen, inklusive anvisningar för hur du inaktiverar automatiska uppdateringar finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Funktioner för webbinnehåll. Vissa funktioner i programvaran kan hämta relaterat innehåll från Microsoft och skicka det till dig. För att tillhandahålla detta innehåll skickar dessa funktioner följande information till Microsoft: typen av operativsystem, namnet på och versionen av programvaran som du använder, typen av webbläsare och språkkoden för enheten där programmet har installerats. Exempel på dessa funktioner är ClipArt, mallar, onlineutbildning, onlinehjälp, hjälp och Appshelp. Du kan välja att inte använda dessa webbinnehållsfunktioner.
   2. Användning av informationen. Vi kan använda datorinformationen, felrapporterna och CEIP-informationen i syfte att förbättra vår programvara och våra tjänster. Vi kan också dela informationen med andra, till exempel maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med programvara från Microsoft.
   3. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på något sätt som kan skada dem eller hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt otillbörligen försöka komma åt tjänster, data, konton eller nätverk.
 14. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran licensieras, den säljs inte. Detta avtal ger dig endast begränsad rätt att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Såvida inte tillämplig lagstiftning ger dig ytterligare rättigheter trots denna begränsning får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i appen som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du får inte
  1. kringgå eventuella tekniska begränsningar i programvaran,
  2. utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för programvaran utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning
  3. skapa fler kopior av programvaran än vad som anges i detta avtal eller enligt tillämplig lagstiftning
  4. publicera programvaran för kopiering av andra
  5. hyra ut, leasa eller låna ut programvaran
  6. överlåta programvaran eller detta avtal till en tredje part eller
  7. använda programvara för kommersiella program som är värdar för tjänster.
 15. .NET FRAMEWORK-PROGRAMVARA. Programvaran innehåller Microsoft .NET Framework-programvara. Programvaran är en del av Windows. Licensvillkoren för Windows gäller för din användning av .NET Framework-programvaran.
 16. SÄKERHETSKOPIA. Du har rätt att skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.
 17. DOKUMENTATION. Alla personer som har åtkomst till din dator eller ditt interna nätverk har rätt att kopiera och använda dokumentationen för interna referensändamål.
 18. EXPORTRESTRIKTIONER. Programvaran omfattas av USA:s exportlagar och förordningar. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och föreskrifter som gäller för programvaran. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende målmarknad, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.
 19. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick” är det inte säkert att vi tillhandahåller supporttjänster för den.
 20. HELA AVTALET. Detta avtal och villkoren för de tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.
 21. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.
  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar gälla vid tolkning av avtalet och skadeståndsanspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den delstat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.
  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i ett annat land gäller lagarna i det landet.
 22. RÄTTSVERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt gällande lagstiftning i ditt land. Du kan även ha rättigheter med avseende på den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagstiftning i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.
 23. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du använder den på egen risk. Microsoft lämnar inga uttryckliga garantier eller utfästelser. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt lokal lagstiftning, vilka inte påverkas av detta avtal. I den utsträckning din lokala lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter.
  FÖR AUSTRALIEN – Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.
 24. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du har endast rätt till ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till 5 USD. Du har inte rätt till ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.
  1. Denna begränsning gäller
   1. allt som rör programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller program från tredje part, och
   2. yrkanden om avtalsbrott, brott mot garanti eller villkor, strikt ansvar, försumlighet eller annat utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.
   Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig om ditt land inte tillåter begränsning av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

Obs! Eftersom programvaran distribueras i Quebec (Kanada) finns dessa licensvillkor tillgängliga på franska nedan.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.